Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


UWAGA ostateczny termin odbioru dokumentów ze stażu mija 15 lipca br.
Każdy uczestnik stażu powinien odebrać:
- decyzję o przyjęciu na staż
- egzemplarz umowy stażowej
- zaświadczenie o ukończeniu stażu
dla studentów historii, kulturoznawstwa, muzykologii i historii sztuki dokumenty są do odbioru w BPZ na Krętej w pok. 41 pon.- pt. w godz. 8.00-15.00
dla studentów pedagogiki dokumenty są do odbioru w IP w pok. 33d pon.-czw.8.00-15.00

Uwaga - Ważne
Od dnia 25 maja w godzinach od 8.00-15.00 studenci, którzy ukończyli staż proszeni są o odbiór zaświadczeń ukończenia stażu, egzemplarza umowy stażowej oraz decyzji administracyjnej w Biurze Projektów Zagranicznych.

Uwaga studenci pedagogiki
W piątek 22 maja br. powyższe dokumenty będzie można odebrać w Instytucie Pedagogiki pok. 33b w godzinach 10.00-13.00

Lista studentów przyjętych na staż w III naborze - Pedagogika

Lista studentów przyjętych na staż w III naborze - Muzykologia

- oświadczenie do umowy

- umowa stażowa
- zgłoszenie ZUA
- wyrejestrowanie ZWUA
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- zakres danych osobowych
- oświadczenie o zgodzie na przetważanie danych osobowych dla projektu Synergia

Program stażu dla pedagogiki oferta pierwsza

Program stażu dla pedagogiki oferta druga

Uwaga - Ważne
Termin składania dokumentów na staż został wydłużony do 29.01.2015r. do godz. 15.00.
Zgłoszenia (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektów Zagranicznych przy ul. Krętej 1/3, w pok. 38 lub 41, w godzinach 8-15 lub bezpośrednio u koordynatorów staży. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów przez osobę trzecią lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia).

Informacja o liście pracodawców zakwalifikowanych w III naborze dla pedagogiki

Informacja o liście pracodawców zakwalifikowanych w III naborze dla kulturoznawstwa, muzykologii oraz historii sztuki

Program staży dla kulturoznawstwa, muzykologii oraz historii sztuki

Informujemy, iż prowadzimy kolejny nabór jednostek przyjmujących na staże. Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym programie stażowym i zgłoszenia gotowości przyjęcia na staż studentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie i dostarczenie do odpowiedniego koordynatora staży podpisanego formularza ofertowego w terminie do 23 stycznia 2015r.
Harmonogram konkursu III na staże

Umowy ze stażystami zakwalifikowanymi w II naborze będą podpisywane od 12 stycznia 2015 r. Termin podpisania umowy z każdym studentem będzie ustalany drogą telefoniczną lub mailową.

Uwaga zmiana wzoru karty czasu pracy.
Nowy wzór karty czasu pracy

Ogłaszamy listę studentów zakwalifikowanych na staże w II naborze:

- Historia
- Kulturoznawstwo, Historia Sztuki i Muzykologia
- Pedagogika

Uwaga - Ważne
Termin składania dokumentów na staż został wydłużony do 18.12.2014r. do godz. 12.00
Zgłoszenia (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektów Zagranicznych przy ul. Krętej 1/3, w pok. 38 lub 41, w godzinach 8-15 lub bezpośrednio u koordynatorów staży. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów przez osobę trzecią lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia).

Programy staży:

Programy staży - Historia
Programy staży - Historia - Urząd Marszałkowski
Programy staży - Kulturoznawstwo, Historia Sztuki i Muzykologia
Programy staży - Pedagogika

Ogłaszamy listę pracodawców w II turze naboru na staże:

Lista pracodawców - Historia II nabór
Lista pracodawców - Kulturoznawstwo, Historia Sztuki i Muzykologia II nabór
Lista pracodawców - Pedagogika II nabór

WAŻNE - zmiany we wzorze rachunku

Wzór rachunku

Informujemy, iż prowadzimy ponowny nabór jednostek przyjmujących na staże. Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym programie stażowym i zgłoszenia gotowości przyjęcia na staż studentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie i dostarczenie do odpowiedniego koordynatora staży podpisanego formularza ofertowego w terminie do 5 grudnia 2014 r.

Harmonogram Synergia II

WAŻNE - zmiany we wzorze karty czasu pracy

karta czasu pracy

Informacja dla studentów pedagogiki:
Uzupełnianie złożonych dokumentów możliwe jest w IP w pok. 33b w poniższych terminach:
- 24.10.2014 godz. 8.00-10
- 28.10.2014 godz. 8.00-9.00 i 11.30-12.30
- 30.10.2014r. godz. 8.00-10.00
Termin podpisania umowy z każdym studentem będzie ustalany drogą telefoniczną lub mailową.

Lista studentów zakwalifikowanych na staż:
- kierunek historia
- kierunek kulturoznawstwo, historia sztuki, muzykologia
- kierunek pedagogika
Umowy ze stażystami będą podpisywane od 17 października 2014 r.
Termin podpisania umowy z każdym studentem będzie ustalany drogą telefoniczną lub mailową.

Informacja dla studentów pedagogiki
Osoby nie znajdujące się na liście staży mają możliwość ustalenia alternatywnego miejsca staży, w Instytucie Pedagogiki dn. 17.10. w godz. 8.00-10.00w pokoju 33b

Informacja dla studentów zakwalifikowanych na staż - WAŻNE!
Umowy ze stażystami będą podpisywane od 17 października 2014 r.
Termin podpisania umowy z każdym studentem będzie ustalany drogą telefoniczną lub mailową.
W celu podpisania umowy należy zgłosić się z wypełnionymi poniższymi dokumentami:
- oświadczenie do umowy
- zgłoszenie ZUA
- wyrejestrowanie ZWUA
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- zakres danych osobowych
- oświadczenie o zgodzie na przetważanie danych osobowych dla projektu Synergia

Informacja dla studentów pedagogiki: W dniu 03.10.br istnieje możliwość składania dokumentów na staże w Instytucie Pedagogiki pok. 33b w godzinach 8.00-10.00

Informujemy, iż brakujące w zestawieniu programy staży instytucji znajdujących się na liście miejsc staży uzupełniane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Uwaga WAŻNE!! Zgłoszenia na staż (tj. formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym) należy składać w Biurze Projektów Zagranicznych przy ul. Krętej 1/3, w pok. 38, w godzinach 8-15 lub pok. 41. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów przez osobę trzecią lub pocztą tradycyjną. Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem tj. do 3 października 2014 r.

Programy staży (informacja dla studentów) Poniżej zamieszczamy programy staży dla studentów poszczególnych kierunków:

- programy staży - historia(program staży dla kierunku historia został zaktualizowany)

- programy staży - kulturoznawsto, historia sztuki, muzykologia

- programy staży - pedagogika

- program stażu - pedagogika(3.10)


Informujemy, że wprowadzono zmianę w formularzu zgłoszeniowym dla studentów/ek zmiana dotyczy dodatkowej informacji o właściwym urzędzie skarbowym

LISTY JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻE (informacja dla studentów) Poniżej znajdują się listy Jednostek przyjmujących na staże dla studentów poszczególnych kierunków. W najbliższych dniach zostaną zamieszczone programy staży. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie składania formularzy zgłoszeniowych.

UWAGA LISTY PRACODAWCÓW ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE!!!

Lista pracodawców - pedagogika

Lista pracodawców - historia

Lista pracodawców - kulturoznawstwo, historia sztuki, muzykologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych organizuje płatne trzymiesięczne staże dla studentów w ramach projektu „Synergia dla przyszłości. Międzysektorowa współpraca pracodawców i Uniwersytetu Wrocławskiego dla zwiększenia szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy”. 

Staże skierowane są do studentów II roku studiów stacjonarnych magisterskich na kierunkach:

– Historia,

– Historia sztuki,

– Kulturoznawstwo,

– Muzykologia,

– Pedagogika.

Staże dają studentom szansę zwiększenia praktycznych umiejętności, możliwość pozyskania doświadczenia zawodowego oraz umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych. Studenci, odbywając staż, będą mogli poznać własne predyspozycje zawodowe oraz powiązać wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach z umiejętnościami praktycznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i odbywania stażu studenckiego znajdują się w Regulaminie staży studenckich i w Umowie stażowej.

Nabór studentów na staże odbędzie się na przełomie września i października, a staże realizowane będą od listopada.

Harmonogram organizacji konkursu na staże

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie staży, a co za tym idzie we wzorze umowy. Zmiany dotyczą następujących kwestii:

• Student/ka nie może odbywać stażu w Jednostce, w której:

- był/a lub jest związany/a stosunkiem pracy lub umową cywilno-prawną

- jest właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu,

- pozostaje w związku małżeńskim z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/ członkiem zarządu

- łączy go/ją stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie z właścicielem/ką/ współwłaścicielem/ką/członkiem zarządu.

• Stażysta/ka zobowiązany/a jest do:

- złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu sprawozdania z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu i właściwego Koordynatora/ki staży (wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu).

Informujemy, iż prowadzimy nabór jednostek przyjmujących na staże. Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym programie stażowym i zgłoszenia gotowości przyjęcia na staż studentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
W celu zgłoszenia swojej oferty prosimy o wypełnienie i dostarczenie do odpowiedniego koordynatora staży podpisanego formularza ofertowego w terminie do 22 września 2014 r.

Dane koordynatorów:

Koordynator staży studenckich na kierunku pedagogika
Dr Mirosław Piwowarczyk
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Pedagogiki
ul. J. Dawida 1
50-527 Wrocław
kontakt:
e-mail: mpi@pedagogika.uni.wroc.pl
tel. +48 71 336 90 26
Tel. kom.: +48 601 155 458

Koordynator staży studenckich na kierunku Historia
dr Lucyna Harc
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław
kontakt:
e- mail: harcla@uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 25 41
Tel. kom.: +48 508 876 579

Koordynator staży studenckich na kierunku Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Muzykologia
dr Piotr Fereński
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Kulturoznawstwa
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
kontakt:
e- mail: pjferenski@uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 27 60

Formularz ofertowy

Program stażu

Formularz zgłoszeniowy dla studentów

Prosimy o śledzenie informacji na stronie.

© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej