Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Psychologia to nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również związek zjawisk psychicznych z kontaktami międzyludzkimi.

Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

 • jednolite studia magisterskie (5-letnie)

studia niestacjonarne (wieczorowe):

 • jednolite studia magisterskie (5-letnie)Celem studiów psychologicznych jest:

 • poznanie teorii, badań i metodologii psychologii;
 • poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin psychologii o wiadomości z innych dyscyplin;
 • zapoznanie się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej;
 • umiejętność twórczego i krytycznego myślenia;
 • wszechstronny rozwój osobowy

Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów danego roku oraz przedmioty, które student może wybierać samodzielnie. Oznacza to, że każdy student w pewnej mierze decyduje o planie i profilu swoich studiów. Program pięciu lat studiów stacjonarnych obejmuje 2625 godzin zajęć (z lektoratami, bez praktyk). Na studiach niestacjonarnych odpowiednia suma godzin jest mniejsza i wynosi 2310.

Program studiów obejmuje:

 • przedmioty kierunkowe – wprowadzenie do psychologii, psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria, psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychopatologia, podstawy pomocy psychologicznej, diagnoza psychologiczna, etyka zawodu psychologa
 • przedmioty podstawowe –fizjologia, genetyka, statystyka z metodologią, logika z metodologią, filozofia, nowożytny język obcy
 • zajęcia fakultatywne (duży wybór wykładów, konwersatoriów, oraz studenckich projektów badawczych)
 • moduły edukacyjne (bloki zajęć) wybierane przez studentów IV i V roku z grup tematycznych:
  • psychologia kliniczna i psychoterapia (dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego, rodziny)
  • psychologia zarządzania (dobór kadr, rynek pracy, negocjacje w biznesie, stres organizacyjny)
  • psychologia społeczna (komunikacji, konfliktów, manipulacji, patologii zachowań)
  • psychologia rozwoju i wychowania człowieka
  • psychologia sądowa
 • praktyki – po IV roku studiów obowiązuje praktyka zawodowa; jej celem jest doskonalenie umiejętności zawodowych kształconych w ramach zajęć specjalistycznych oraz zapoznanie się ze specyficznymi metodami pracy stosowanymi w danej placówce.

Absolwent po przedłożeniu pracy magisterskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskuje dyplom magistra psychologii.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej