Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym.

Rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki studiów I stopnia:

Na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich:

 • kierunków pedagogicznych i nauczycielskich,

  W trakcie studiów student dokonuje wyboru jednej ze specjalności:
  • animacja społeczno - kulturalna
  • edukacja dorosłych i marketing społeczny;
  • marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie;
  • pedagogika opiekuńcza z terapią;
  • pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną;
  • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna;
  • poradnictwo zawodowe i coaching kariery;
  • resocjalizacja;
  • terapia pedagogiczna;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich.

  W trakcie studiów student dokonuje wyboru jednej ze specjalności:
  • animacja społeczno-kulturalna
  • edukacja dorosłych i marketing społeczny;
  • marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie;
  • pedagogika opiekuńcza z terapią;
  • pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną;
  • resocjalizacja;
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Studenci na bazie ukończonych studiów zawodowych, rozszerzają wiadomości z dziedziny nauk społecznych. Pogłębiają wiedzę pedagogiczną, poznając współczesne teorie i koncepcje edukacji, teorie współczesnej psychologii, zagadnienia socjologii i antropologii kulturowej, filozofii i etyki, historii edukacji i systemów oświatowych.

Zakres uzyskanych kompetnecji pozwala absolwentowi na samodzielne i odpowiedzialne prowadzenie procesów edukacyjnych grup i jednostek w różnego typu instytucjach i placówkach oświaty, wychowania i opieki. Opanowany warsztat badawczy w zakresie nauk pedagogicznych zapewnia właściwe przygotowanie do diagnozowania oraz interpretacji zjawisk, procesów edukacyjnych i wychowawczych w odniesieniu do zespołów, jak i indywidualnych osób. Absolwenci przygotowani są do kierowania pracą zespołów nauczycieli i wychowawców w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych.

Studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych studiów pierwszego stopnia. Studenci nabywają wiedzę z zakresu pedagogiki i podstawowych nauk z nią współdziałających, w stopniu pozwalajacym na samodzielne podejmowanie zadań edukacyjnych i wychowawczych wobec grup i jednostek w różnego typu placówkach opiekuńczych, wychowawczych i kulturalnych. Przygotowanie obejmuje aktualną wiedzę z dziedziny współczesnej psychologii, filozofii, etyki, socjologii i antropologii kultury, prądów i kierunków pedagogiki oraz współczesnych systemów oświatowych. Student wzbogaca wiedzę z zakresu dydaktyki, socjologii edukacji i nowych technologii kształcenia.

Absolwent nabywa umiejętność wykorzystania wcześniej zdobytej wiedzy specjalistycznej (licencjaty) do prowadzenia działalności edukacyjno-wychowawczej i opiekuńczej. Opanowany warsztat badawczy pedagoga czyni absolwentów przygotowanymi do kompetentnego rozpoznawania sytuacji i zjawisk z zakresu działalności pedagogicznej i właściwego postępowania w procesach wspomagania rozwoju indywidualnych osób i grup. Otrzymuje uprawnienia pedagogiczne do pracy w instytucjach i placówkach oświatowych, wychowawczych i kulturalnych na stanowiskach nienauczycielskich.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej