Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzykologia - nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Muzykologia jest kierunkiem humanistycznym o ponad stuletniej tradycji uniwersyteckiej, koncentrującym się głównie na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. Do 1945 roku w Uniwersytecie Wrocławskim znajdował się jeden z najlepszych ośrodków muzykologicznych w Niemczech. W latach 1945-48 na Uniwersytecie Wrocławskim działało seminarium muzykologiczne pod kierunkiem prof. Hieronima Feichta, które zostało zlikwidowane w 1952 roku. W 2003 roku Uniwersytet Wrocławski wznowił studia na tym kierunku.

Specyfiką muzykologii we Wrocławiu jest usytuowanie w kontekście nauk o kulturze (Zakład Muzykologii został powołany w Instytucie Kulturoznawstwa). Wyniesiona ze studiów wiedza o kulturze muzycznej wyposaża absolwentów w zdolność szybkiego przygotowanie się do pełnienia różnych ról zawodowych w instytucjach życia kulturalnego, w szczególności muzycznego, oraz w szkolnictwie.

Plan studiów licencjackich obejmuje:

 • przedmioty muzykologii systematycznej, obejmujące zagadnienia teoretyczne, estetyczne oraz kulturologiczne (wstęp do muzykologii, akustyka muzyczna, podstawy analizy dzieła muzycznego, kontrapunkt, harmonia, estetyka muzyczna, kultury muzyczne świata, etnomuzykologia Polski, antropologia muzyczna);
 • przedmioty historyczne, obejmujące obszar historyczny tradycji muzyki europejskiej od antyku do współczesności, w tym wyodrębniony kurs zajęć poświęconych historii polskiej tradycji muzycznej;
 • przedmioty wiedzy ogólnej o profilu humanistycznym (historia filozofii, teoria kultury, logika, humanistyczne przedmioty fakultatywne);
 • przedmioty fakultatywne (konwersatoria, proseminaria, seminaria); lektoraty języka łacińskiego i obcego, wychowanie fizyczne.

Wymagane uzdolnienia i przygotowanie kandydata na studia licencjackie:

 • dobre opanowanie programu szkoły średniej w zakresie przedmiotów humanistycznych;
 • praktyczne przygotowanie muzyczne w zakresie co najmniej podstawowym (umiejętność czytania nut i gry na instrumencie);
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzji i poprawności wysławiania się;
 • umiejętność czytania tekstów naukowych.

Absolwent po złożeniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymuje dyplom licencjata. Może kontynuować studia na poziome magisterskim oraz otrzymuje przygotowanie do pracy w instytucjach życia muzycznego, księgarniach i sklepach muzycznych, itp.

Plan studiów magisterskich obejmuje:

 • metodologię badań muzykologicznych i kulturoznawczych,
 • filozofię kultury,
 • współczesną filozofię muzyki,
 • dzieje myśli o muzyce,
 • historię form i gatunków muzycznych,
 • historię notacji muzycznej,
 • dydaktykę przedmiotową,
 • konwersatoria specjalizacyjne i interdyscyplinarne,
 • seminarium magisterskie.

Obowiązują ponadto praktyki terenowe lub praktyki w instytucjach muzycznych (biblioteki muzyczne, archiwa, redakcje czasopism, redakcje PR i TV). W ramach studiów jest przewidziany blok przedmiotów i praktyk pedagogicznych, umożliwiający absolwentowi uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w szkolnictwie powszechnym i muzycznym. Absolwent po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymuje dyplom magistra muzykologii.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej