Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Militarioznawstwo


Zasady rekrutacji


Specjalności dostępne na stacjonarnych studiach I stopnia:

  • popularyzacja wiedzy o militariach
  • animacja odtwórstwa historycznego

Kształcenie na kierunku militarioznawstwo ma służyć przekazaniu studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dających możliwość orientacji w pełnym spectrum zagadnień związanych z przeszłością militarną. Jest to założenie wyraźnie odróżniające ten kierunek studiów od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa. Kształcenie na kierunku militarioznawstwo koncetrować się będzie na przekazywaniu wszechstronnej wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa militarnego, połączonej z umiejętnościami jej promocji i popularyzacji.

Program studiów zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp. Program uwzględnia także obszary wiedzy związane z zachowaniem dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie. Kształcenie łączyć będzie kompetencje uzyskiwane przez historyka z nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości.

Militarioznawstwo stanowi reakcję na możliwości, jakie stwarza na rynku pracy ogromne zainteresowanie różnymi aspektami wiedzy o wojskowości w tym o historii wojskowości oraz wynikające stąd możliwość zawodowego jej upowszechniania.

Absolwenci swoje kwalifikacje będą mogli wykorzystywać we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym (organizacja cyklicznych imprez odwołujących się do dziedzictwa związanego historią wojskowości np. festiwali historycznych z udziałem grup rekonstrukcyjnych). Swoje kompetencje będą mogli spożytkować we współpracy z wydawcami czasopism (wysokonakładowych czasopism specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących np. techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia), a także gier o tematyce militarnej, które zwykle wymagają konsultacji fachowej i wsparcia w opracowaniu merytorycznym. Wreszcie przy produkcjach związanych z mediami masowymi, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości. Miejscem pracy absolwentów mogą być także organizacje samorządowe (szczególnie działy promocji i organizacji widowisk) i instytucje kultury (muzea, domy kultury, galerie) zajmujące się promocją i dokumentowaniem przeszłości oraz dziedzictwa regionu z zakresu historii wojskowości.

W ramach specjalności popularyzacja wiedzy o militariach studenci będą mogli uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do tworzenia, redagowania i edycji szerokiego katalogu tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym, co pozwali im na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach gazet, czasopism i portali internetowych zainteresowanych tematyką militarną, a także prób podjęcia samodzielnej działalności pisarskiej oraz publicystycznej.

W ramach specjalności animacja odtwórstwa historycznego, studenci otrzymają wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji wszelkich przedsięwzięć popularyzatorskich związanych z rekonstrukcją przeszłości militarnej. Docelowym odbiorcą ich kwalifikacji są wszelkiego rodzaju stowarzyszenia i organizacje zajmujące się odtwórstwem historycznym, których aktualni członkowie mogą także traktować program specjalności jako uzupełnienie swoich kompetencji. Specjalność oferuje wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej edukacji na kierunkach związanych z wiedzą, ochroną i dokumentacją dziedzictwa materialnego przeszłości.

Zobacz profil militarioznawstwa: https://www.facebook.com/militarioznawstwo

Czym jest Militarioznawstwo?

MILITARIOZNAWSTWO to unikalny w Polsce kierunek studiów skierowany do osób zainteresowanych historią wojen i wojskowości. Jego specyfika polega na położeniu równego nacisku na przekazanie wiedzy na temat przeszłości militarnej i rozwój umiejętności jej promowania w atrakcyjnej formie. Drugi aspekt stanowi o wyjątkowości naszej oferty i odróżnia ją od podobnych kierunków powiązanych z tematyką militarną, zorientowanych na potrzeby instytucji i służb państwowych. Celem kształcenia na kierunku jest przede wszystkim przekazanie jego absolwentom narzędzi niezbędnych do zaspokojenia zapotrzebowania społecznego na wiedzę o militariach. Zainteresowanie to przybiera bardzo różnorodne formy, od zwykłego hobby, poprzez aktywny udział w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach skupiających pasjonatów, aż do działalności zawodowej na rzecz upamiętnienia przeszłości militarnej regionu. Tematyka związana z historią wojen i wojskowości wywołuje wciąż żywe emocje, które obserwować możemy przy okazji obchodów niemal każdej ważniejszej rocznicy, co stanowi dowód na konieczność kształcenia ekspertów mogących sprostać stawianym przez społeczeństwo zadaniom. Zakładanym przedmiotem kształcenia jest całokształt zagadnień związanych z problematyką wojen i wojskowości na przestrzeni dziejów, rozpatrywanych na szerokim tle powiązań społecznych i kulturowych. Kierując się przekonaniem, że historia militarna jest pojęciem szerszym od tradycyjnej historii wojen i wojskowości, postanowiliśmy wyróżnić ten aspekt już w nazwie kierunku. Wrocławski krąg badaczy zajmujących się badaniem przeszłości militarnej od lat bowiem postuluje całościowe podejście do tej sfery, zakładające uwzględnianie antropologicznych, filozoficznych, politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań nie tylko samych wojen, lecz także organizacji sił zbrojnych oraz ich relacji i funkcjonowania w ramach społeczeństwa. Stąd choć wiedza na temat historii wojen i wojskowości stanowi oś kierunku, nadana mu nazwa podkreślać ma właśnie całościowe podejście do zagadnienia. Obok właściwej historii przebiegu konfliktów zbrojnych, organizacji armii, myśli wojskowej, uzbrojenia i techniki, absolwenci kierunku zostaną zapoznani także z uwarunkowaniami i skutkami wojen, ich aspektami socjologicznymi i cywilizacyjnymi. Szczególny nacisk położony zostanie właśnie na aspekt rekonstruowania przeszłości militarnej w różnorodnych formach. Cywilne badania nad historią wojen i wojskowości mają stosunkowo młody rodowód. W przeszłości obszar ten był niemal zmonopolizowany przez badaczy w mundurach, pojawienie się cywilnych studiów w tej tematyce związane było z rozwojem szeroko rozumianych studiów nad bezpieczeństwem na gruncie nauk społecznych i politycznych. Oba podejścia były związane odpowiednio z funkcjonowaniem sił zbrojnych i określonych agend rządowych. Celem kierunku jest zatem wypełnienie swoistej luki i kształcenie specjalistów w dziedzinie militariów zorientowanych na potrzeby obywateli. Ich zadaniem będzie prezentowanie i upowszechnianie ustaleń specjalistów, w formie zrozumiałej i ciekawej dla szerokiego grona odbiorców. W szerszym ujęciu pojawienie się grupy osób o takich kwalifikacjach ułatwi pracę służbom zainteresowanym kształtowaniem postaw proobronnych, pełniąc rolę swoistego pasa transmisyjnego dla określonych treści. Wyzwania realiów społeczeństwa informacyjnego generują także zapotrzebowanie na specjalistów, potrafiących w sposób jasny i zrozumiały wyjaśniać zagadnienia ze sfery militarnej, zwiększając w ten sposób zasób wiedzy powszechnej na te tematy, co jest szczególnie istotne w świecie wciąż pełnym zagrożeń militarnych. Brak wiedzy o przeszłości militarnej skutkuje funkcjonowaniem w społeczeństwie uproszczeń i nieuprawnionych analogii, do których zarzucenia przyczynić się mogą właśnie sprawni medialnie eksperci w tej dziedzinie. Zaprojektowany w oparciu o te przesłanki program studiów w pełni odpowiada tym założeniom, oferując absolwentom nie tylko możliwość rozwoju swoich pasji, lecz także zdobycia kwalifikacji i umiejętności, które mogą im pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Dlaczego warto studiować Militarioznawstwo?

Głównym bodźcem do powstania nowego kierunku studiów było zaobserwowanie dynamicznego rozwoju różnego rodzaju aktywności związanych z historią militarną. Olbrzymim i niezmiennym zainteresowaniem cieszą się gry komputerowe i planszowe poświęcone tej tematyce. Współgra z nim niezwykle żywiołowy rozwój wszelkiego rodzaju grup rekonstrukcyjnych, których działalność jest widoczna nie tylko przy okazji wszelkiego rodzaju rocznic i obchodów, lecz co raz częściej organizowanych przez wytworzone wokół nich środowisko imprez popularyzujących wiedzę historyczną. Pokazy i inscenizacje odbywające się w ich ramach cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem odbiorców. W związku z tym powstał cały przemysł związany z grupami rekonstrukcyjnymi, ukierunkowany na zaspokajanie ich potrzeb w zakresie uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia. Popularność grup rekonstrukcyjnych o profilu militarnym przyczynia się także do co raz częstszego podejmowania podobnej działalności przez muzea, posiadające z zbiorach zabytki techniki wojskowej. Działalność grup pasjonatów i muzealników jest natomiast cennym środkiem zwiększania atrakcyjności wszelkiego rodzaju filmów i widowisk telewizyjnych poruszających tematykę historyczną. Wszystko to łączy się z popularnością historiografii i publicystki militarnej. Wydawnictwa specjalizujące się w tych zagadnieniach nie mogą narzekać na popyt, a mimo sporego nasycenia rynku, wciąż znajdują się liczni miłośnicy militariów zainteresowani ich ofertą. Warto zaznaczyć, że zainteresowaniem czytelników cieszą się bardzo różnorodne formy publikacji, od bogato ilustrowanych wydawnictw albumowych, przez opracowania popularnonaukowe, aż po specjalistyczne prace pióra czołowych specjalistów polskich i zagranicznych. Specyficznym zjawiskiem jest popularność różnego rodzaju ujęć historii alternatywnej i kontrfaktycznej, z których część wywołała w ostatnim czasie olbrzymie zainteresowanie społeczne i medialne. Ostatnim segmentem są liczne tytuły prasowe i portale internetowe wyspecjalizowane w tematyce militarnej. Ich popularność, wyrażająca się dużymi nakładami i poczytnością, przyczyniał się także do tego, że dziś w zasadzie każdy najważniejszy ogólnopolski tytuł prasowy posiada dodatek o profilu historycznym, w którym kluczową rolę odgrywają zwykle tematy dotyczące historii wojen i wojskowości.

Opisane powyżej zjawiska pokazują wyraźnie na potencjalne możliwości odnalezienia się na rynku pracy, pod warunkiem jednak gruntownego opanowania obu filarów kształcenia na  kierunku MILITARIOZNAWSTWO. Obserwując rozwój rynku, można mieć zastrzeżenia odnośnie jakości sporej części obecnych na nim produktów. W środowisku rekonstruktorów często słyszane są głosy krytyczne wobec osób nie zachowujących dostatecznej rzetelności w prezentowanych treściach. Podobnie często można wskazać na niedostatki w popularnonaukowych publikacjach, w których roi się od uproszczeń i powielania dawno obalonych przez histografię ustaleń i faktów. Wiele tłumaczeń dzieł obcojęzycznych wyraźnie wskazuje z kolei na zaniechanie przez wydawnictwo specjalistycznej konsultacji w procesie translacji i redakcji, co skutkuje karkołomnym operowaniem terminologią fachową. Propozycją zaradzenia tym problemom jest wykształcenie osób posiadających wyspecjalizowaną wiedzę historyczno-wojskową, orientację w realiach badanych epok i najnowszych odkryciach historiografii polskiej oraz światowej, a także umiejętności językowe pozwalające na swobodne operowanie terminologią fachową w języku polskim i obcym. Kluczowe jest tu ukształtowanie podstaw metodologicznych i metodycznych zajmowania się dziejami militarnymi, dzięki którym absolwent z łatwością odnajdzie najważniejsze informacje na temat interesującego go zagadnienia, jak również nawyku stałego uzupełniania stanu swojej wiedzy, dzięki czemu zawsze będzie dysponował ciekawą ofertą dla różnego rodzaju podmiotów. Połączenie tej wiedzy z umiejętnościami w dziedzinie prezentacji, budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych różnego rodzaju oraz organizacji widowisk ma pomóc odnalezieniu się w różnego rodzaju sytuacjach zawodowych. Autem absolwenta kierunku oprócz wiedzy ma być przede wszystkim komunikatywność, kreatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy w grupie oraz zaangażowanie w wykonywaną przez siebie pracę. Ta ostatnia grupa czynników pozwoli przyszłym absolwentom na poszukiwania zatrudnienia także poza opisanymi tu branżami.

MILITARIOZNAWSTWO jest również odpowiedzią na obserwowane wśród studentów Instytutu Historycznego zainteresowanie tematyką wojen i wojskowości. Od wielu lat przedmioty i specjalizacje z nią związane cieszą się niesłabnącą popularnością uczestników studiów, z których spora część podejmuje również tematy militarne w ramach prac licencjackich i magisterskich. Zagospodarowanie tej pasji i umożliwienie przyszłym studentom kształcenia skoncentrowanego na jej rozwoju jest również jedną z motywacji do otwarcia kierunku, który w zamierzeniach ma być odpowiedzią na potrzeby wynikające z ich zainteresowań.

Kto powinien wybrać Militarioznawstwo?

MILITARIOZNAWSTWO jest propozycją dla osób kreatywnych, samodzielnych i myślących w sposób nieszablonowy, które chciałby w przyszłości stworzyć sobie warunki do łączenia swoich pasji  z życiem zawodowym. Autem absolwenta kierunku będą przede wszystkim umiejętności dostosowania się do potrzeb społecznych, a także samodzielnego kreowania sposobów ich zaspokajania, moderowania i zagospodarowywania. W związku z tym nie będzie typowym, ujętym w konkretny schemat pracownikiem, lecz osobą wyróżniającą się pomysłowością i umiejętnością realizacji stworzonych przez siebie projektów. Nie jest to z pewnością oferta dla ludzi oczekujących do studiów przekazania ściśle wyspecjalizowanej wiedzy przydatnej wyłącznie w wąskiej sferze życia zawodowego. Ukończenie kierunku nie wiążę się bowiem z uzyskaniem konkretnego zawodu, umożliwia jednak samodzielne kształtowanie i kreowanie swojej przyszłości w zgodzie z zainteresowaniami. Propozycja ta jest oczywiście skierowana przede wszystkim do osób pasjonujących się historią militarną, zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności w jej obrębie. Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów pozwolą nie tylko na zdobycie szeregi nowych informacji, lecz także przygotują do samodzielnej działalności pisarskiej, publicystycznej czy rekonstruktorskiej. Zapewnią także podstawy warsztatowe pełnoprawnego historyka wyspecjalizowanego w dziejach wojen i wojskowości.

Z tego względu kierunek może być także doskonałą propozycją dla osób już w tym momencie zajmujących się zawodowo pracą w sektorach gospodarki związanych z promocją militariów, dla których studia mogą stać się doskonałym narzędziem uzupełnienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Studia o profilu historyczno-wojskowym dopiero od niedawna znajdują się w ofercie wielu uczelni w Polsce, stąd nawet osoby posiadające wykształcenie historyczne mogą odczuwać potrzebę bardziej ukierunkowanego kształcenia.

MILITARIOZNAWSTWO jest również propozycją dla osób dla których studia mają być przede wszystkim pasją i możliwością realizacji własnych zainteresowań. Stworzony program studiów jest w całości zbudowany wokół zagadnień związanych z historią wojen i wojskowości, dzięki czemu osoby nią zafascynowane otrzymają możliwość zapoznania się z szerokim katalogiem zagadnień z nią związanych, w wykonaniu czołowych polskich historyków. Profil studiów jest jak najbardziej ukierunkowany na rozwój tej pasji, stąd przewidziane w nim przedmioty w dużej mierze odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom odbiorców. W związku z tym oferujemy ciekawe i nowatorskie wykłady i ćwiczenia, nastawione przede wszystkim na zaspokojenie ciekawości odbiorców.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej