Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Kulturoznawstwo - dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.

Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

studia niestacjonarne (zaoczne):

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Kulturoznawstwo jest kierunkiem humanistycznym koncentrującym się na poznawaniu kultury i jej przejawów. Nie są to studia zawodowe, lecz wyniesione z nich ogólna wiedza o kulturze i jej przejawach oraz intelektualne sprawności w stawianiu i rozwiązywaniu problemów, wyposażają absolwentów w zdolność szybkiego przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych, w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego. Zdolność tę wykazali absolwenci z lat ubiegłych, znajdujący atrakcyjną pracę w instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych, prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych) i innych.

Od kandydatów na studia oczekuje się:

 • dobrego opanowania programu szkoły średniej w zakresie przedmiotów humanistycznych; propedeutycznej wiedzy z zakresu filozofii, logiki, nauki o społeczeństwie;
 • umiejętności abstrakcyjnego myślenia, precyzji i poprawności wysławiania się;
 • umiejętności czytania tekstów naukowych;
 • zainteresowania zjawiskami życia kulturalnego i społecznego;
 • gotowości do poświęcenia czasu na samodzielną pracę.

Studenci kulturoznawstwa mogą oczekiwać:

 • ciekawego, nowoczesnego programu studiów uwzględniającego najnowsze osiągnięcia nauki o kulturze;
 • atrakcyjnych, żywych i niekonwencjonalnych zajęć, prowadzonych przez wysokokwalifikowanych nauczycieli akademickich;
 • możliwości uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych oraz w projektach badawczych Instytutu Kulturoznawstwa;
 • dobrej atmosfery, wyzwalającej wyobraźnię i wspomagającej rozwój, a także zindywidualizowanego, życzliwego podejścia do spraw studenckich.

Na program studiów składają się:

 • przedmioty kierunkowe:
  • wstęp do kulturoznawstwa (podstawy teoretyczne kierunku studiów, główne pojęcia i terminy, znaczenie nazwy „kulturoznawstwo”, miejsce kulturoznawstwa w humanistyce);
  • podstawy antropologii (pojęcie „świata człowieka”, „natury ludzkiej”, antropologiczne – szerokie – pojmowanie kultury);
  • historia myśli o kulturze (historyczny zarys kształtowania się koncepcji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem prób uprawiania tzw. naukowego poznawania kultury);
  • teoria kultury (najważniejsze współczesne koncepcje teoretyczne kultury oraz sposoby jej rozumienia i poznawania);
  • ponadto: historia kultury i cywilizacji, psychosocjologia kultury, metodologia badań kulturoznawczych;
 • przedmioty ogólnokształcące:
  • historia filozofii,
  • filozofia humanistyki współczesnej,
  • aksjologia,
  • estetyka,
  • semiologia,
  • wiedza o komunikacji,
  • lektoraty: języka angielskiego, łacińskiego;
 • przedmioty uzupełniające:
  • wiedza o plastyce,
  • wiedza o muzyce,
  • wiedza o literaturze,
  • wiedza o teatrze,
  • wiedza o filmie i nowych mediach, religioznawstwo.

Na poziomie magisterskim, oprócz seminarium dyplomowego oraz przedmiotów specjalnościowych, wykładane są: estetyka, antropologia kultury, filozofia kultury, metody badań kulturoznawczych.

Na kierunku kulturoznawstwo prowadzone są następujące specjalności:

 • Krytyka artystyczna (studia II stopnia) – Zadaniem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im pełnić zarówno rolę krytyków sztuki uwzględniających jej kulturowy kontekst, jak i jej popularyzatorów oraz animatorów życia kulturalnego działających w obszarze szeroko rozumianego świata sztuki, obejmującego rozmaite jego instytucje i przedsięwzięcia – galerie, teatry, festiwale, urzędy i organizacje pozarządowe;
 • Kultura filmowa (studia I stopnia) – Absolwent specjalności kultura filmowa dzięki opanowaniu podstawowego kanonu wiedzy o filmie oraz elementów warsztatu filmoznawczego będzie mógł podjąć pracę redaktora w instytucjach związanych z produkcją i dystrybucją filmową (wytwórnie i studia filmowe, ośrodki telewizyjne, firmy dystrybucyjne, itp.), animatora kultury filmowej (np. festiwali filmowych), a także krytyka filmowego w prasie codziennej i branżowej oraz w środkach masowego przekazu (m.in. w portalach internetowych). Ukończenie studiów w zakresie specjalności filmoznawczej może mu również zapewnić solidne przygotowanie do dalszego, już stricte profesjonalnego wykształcenia filmowego, przygotowującego do zawodów reżysera, scenarzysty, operatora czy montażysty;
 • Komunikacja i media (studia II stopnia) – Celem specjalności jest przygotowanie studenta do rozumienia procesów komunikowania i wykorzystywania ich w działalności praktycznej. Szczególny nacisk kładzie się na procesy komunikowania międzykulturowego w warunkach dynamicznego rozwoju nowych technik komunikacyjnych oraz wykorzystanie tych technik w projektowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, aktywności kulturalnej i społecznej;
 • Kultura i wizerunek regionu (studia I stopnia) – Zadaniem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności przydatne w szeroko rozumianych działaniach kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych w społecznościach lokalnych i regionalnych. Szczególnie koncentruje się na przygotowaniu do budowania strategii promocyjnych i tworzenia wizerunku miejsc i regionów. Umożliwia zarówno samodzielne działania w tym zakresie jak i wykorzystywanie nabytych umiejętności w pracy w działach promocji i działach marketingu instytucji samorządowych, agencjach PR, mediach lokalnych, stowarzyszeniach regionalnych, instytucjach kulturalnych;
 • Performans – sztuka rozwoju (studia I stopnia) – Specjalność dostarczy absolwentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do studiowania i opisywania procesów dynamicznych, zachodzących we współczesnej kulturze, a także wyposaży ich w instrumenty do inicjowania konstruktywnych przemian indywidualnych i społecznych. Wykłady zapoznają słuchaczy z najnowszymi teoriami oraz historią performansów kulturowych i artystycznych. Zajęcia warsztatowe umożliwią uczestnikom trening w identyfikacji praktyk performatywnych i budowaniu naukowych modeli performansów. Pogłębią także wrażliwość studentów na różnorodność sposobów życia według wartości oraz rozwiną ich umiejętności praktyczne w użyciu sztuki i nowych mediów do konstruowania performansów stymulujących i wspierających interaktywny dialog społeczny.;
 • Rynek kultury - globalizacja, regionalność, lokalność (studia II stopnia) – Zadaniem specjalności jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności przydatne w prowadzeniu szeroko rozumianej działalności kulturalnej w warunkach rynkowych i globalnych. Odnosi się to do pracy w instytucjach i firmach prywatnych, samorządowych, państwowych, organizacjach pozarządowych jak również do projektów wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Specjalność koncentruje się na wiedzy i umiejętnościach potrzebnych do prowadzenia działań na rynku kultury a także takich, które związane są z uwarunkowaniami globalnymi i wynikającymi z nich możliwościami i ograniczeniami. Specjalność wyposaża także w umiejętność samodzielnej i grupowej pracy nad przygotowaniem i realizowaniem projektów kulturowych;© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej