Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Historia Sztuki - jest dziedziną humanistyki zajmującą się dziełami oraz teoriami sztuki. Współczesna historia sztuki bada dzieła sztuki od czasów prehistorycznych aż do najnowszych. Do obszaru historii sztuki należą także problemy ochrony zabytków, muzealnictwa, wystawiennictwa oraz rynku dzieł sztuki. Tradycyjne studia nad sztuką dawną uzupełnione są obecnie szerokim nurtem badań sztuki współczesnej, antropologii obrazu oraz współczesnej kultury wizualnej. Wśród tematów badawczych znajdują się zagadnienia feminizmu, czy politycznych uwarunkowań sztuki, ale także praktyczne problemy ochrony dziedzictwa kulturowego i regionalistyki.

Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

studia niestacjonarne (wieczorowe):

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Przedmiotem studiów są dzieje sztuki powszechnej i polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Studiowane zagadnienia obejmują całą przeszłość sztuki od czasów najdawniejszych do najbardziej współczesnych. W ramach studiów podejmowane są także zagadnienia cyfrowych technik dokumentowania zabytków, sztuki i kultury mediów elektronicznych, filmu, reklamy, dizajnu oraz handlu dziełami sztuki. Studia dają wgląd w najnowsze problemy sztuki, sposoby jej badania oraz popularyzacji.

Program studiów licencjackich obejmuje kurs sztuki europejskiej od czasów starożytnych aż po współczesność i sztuki polskiej od średniowiecza do czasów najnowszych. Umiejętności uzyskane na I etapie studiów pozwalają na interpretację wszelkich rodzajów dzieł sztuki, włącznie z jej aktualnymi odmianami (jak m.in. performance). Program studiów pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach kilkunastu fakultetów i seminariów (pozostających do swobodnego wyboru przez studenta). W ramach studiów organizowane są liczne wyjazdy umożliwiające poznanie zabytków, muzeów i galerii w całej Polsce i Europie. Wymiana prowadzona w ramach programu Erasmus+ pozwala na studiowanie przez I semestr na jednym z kilkunastu uniwersytetów europejskich. Jako jedyny w Polsce Instytut Historii Sztuki posiada duże przestrzenie wystawiennicze pozwalające na organizację licznych wystaw studenckich. Organizowane przez studentów sesje naukowe, cykle wykładów i własne wydawnictwa pozwalają już na studiach poznać praktyczne strony zawodu historyka sztuki.

Studia licencjackie trwają trzy lata, podczas których studenci uczęszczają na 21 przedmiotów. Część z nich ma charakter obowiązkowy. Są to m.in.:

  • historia sztuki starożytnej, historia sztuki średniowiecznej, historia sztuki nowożytnej, historia sztuki nowoczesnej, historia sztuki XX i XXI w.
  • a ponadto: ikonografia, historia filozofii, lektoraty języków obcych (do wyboru), objazd zabytkoznawczy po Polsce, obóz letni uczący zasad inwentaryzacji zabytków.

Pozostałe przedmioty wybierane są przez studentów z propozycji, które są aktualizowane każdego roku:

  • proseminaria, przedmiot fakultatywny, seminarium pomocnicze, seminarium licencjackie.

Do zaliczenia każdego semestru student musi zdobyć 30 punktów ETCS. Studia kończą się obroną pisemnej pracy licencjackiej.

Absolwenci studiów licencjackich mogą podjąć pracę w muzeach, galeriach sztuki, antykwariatach i domach aukcyjnych, mediach (prasa, telewizja, internet), instytucjach upowszechniania kultury, a ponadto w urzędach konserwatorskich, wydziałach kultury administracji samorządowej oraz biurach podróży. Absolwenci studiów licencjackich zwykle kontynuują naukę na dwuletnich studiach magisterskich (studiach II stopnia).

Program studiów II stopnia rozwija wiedzę z historii sztuki i umożliwia nabycie dalszych zawodowych umiejętności i kompetencji. Wykłady monograficzne i seminaria magisterskie pogłębiają wiedzę specjalistyczną, natomiast zajęcia warsztatowe uczą praktycznych umiejętności zawodowych. Do tych ostatnich należy zwłaszcza organizacja wystaw w przestrzeni galerii „Stolarnia” należącej do Instytutu Historii Sztuki. Uzupełnieniem wiedzy są zajęcia fakultatywne (do wyboru przez studenta), wyjazdy na stypendia i staże w ramach programów wymiany z zagranicą oraz praktyki w muzeach i instytucjach kultury (według zainteresowań studenta).

Studia magisterskie trwają dwa lata (cztery semestry) i obejmują następujące przedmioty:

  • dzieje myśli o sztuce, metodologię historii sztuki, muzealnictwo, ochronę zabytków, konserwatorstwo, zagadnienia rynku dzieł sztuki, zagadnienia współczesnej kultury wizualnej.

Do wyboru przez studenta pozostają:

  • przedmioty fakultatywne, wykłady monograficzne oraz seminaria magisterskie

Student na studiach magisterskich zdobywa 120 punktów ECTS. Studia kończą się obroną pisemnej pracy magisterskiej.

Absolwenci studiów magisterskich są wszechstronnie przygotowani do pracy w muzeach, galeriach sztuki, antykwariatach i domach aukcyjnych, wydziałach kultury administracji samorządowej, urzędach konserwatorskich oraz mediach (w prasie, telewizji, serwisach internetowych). Abslwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej