Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Historia - humanistyczna i społeczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie świadectw bezpośrednich, Źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów. Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej.

Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

studia niestacjonarne (zaoczne):

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
 • studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie)


Na kierunku historia dostępne są następujące specjalizacje:

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • dokumentalistyka konserwatorska,
 • regionalistyka,
 • amerykanistyka (we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej),
 • nauczycielska, specjalność:
  • historia i wiedza o społeczeństwie (główna i dodatkowa),
  • historia i język angielski (główna i dodatkowa).

Dzięki szerokiej ofercie specjalizacji studenci mogą uzyskać dostęp do tajemnic zawartych w 'teczkach' i poprowadzić nowoczesne archiwum zakładowe, poznać tajniki zabytkowych budowli i uczestniczyć w procesie ich rewitalizacji, poznać najgłębiej skrywane tajemnice Dolnego Śląska, pogłębić znajomość angielskiego, podjąć pracę jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Ponadto mogą brać udział w wykładach i konwersatoriach prowadzonych w języku angielskim, niezależnie od wybranej specjalizacji. Mają szerokie możliwości uczestnictwa w atrakcyjnych programach wymiany krajowej (program MOST) i zagranicznej (program ERASMUS), w ramach współpracy z uniwersytetami w Wilnie i Petersburgu odbywają się coroczne wyjazdy na Litwę i do Rosji. Mogą także rozwijać swoje pasje badawcze w kołach naukowych, które są organizatorami sesji i konferencji.

Plan studiów I stopnia obejmuje m.in.:

 • przedmioty podstawowe i kierunkowe – historia powszechna i Polski poszczególnych okresów od starożytności po XXI w., wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii, a ponadto jako bloki zajęć obligatoryjnych z zakresu historii cywilizacji, historii Śląska;
 • przedmioty specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: paleografia, neografia, rozwój form kancelaryjnych, dzieje i organizacja archiwów, teoria i metodyka archiwalna, zarządzanie dokumentacją współczesną;
 • przedmioty specjalnościdokumentalistyka konserwatorska – wybrane zagadnienia historii architektury i sztuki, rewitalizacja zabytków, metodyka historycznych badań regionalnych, formy dokumentacji zabytków, ochrona zabytków techniki;
 • przedmioty specjalności regionalistyka – koncepcje regionu w ujęciu nauk przyrodniczych, humanistycznych i ekonomicznych, regiony w Europie, polityka regionalna UE, mikrohistoria i krajoznawstwo, promocja regionu;
 • przedmioty specjalności amerykanistyka – podstawowe zagadnienia z zakresu historii, gospodarki, ustroju i kultury (m.in. literatury, współczesnych mediów) Stanów Zjednoczonych, poszerzony kurs praktycznej nauki języka angielskiego;
 • przedmioty specjalności nauczycielskiej – przedmioty kierunkowe przygotowujące do nauczania przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, język angielski, pedagogika, psychologia, metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów.

Plan studiów II stopnia obejmuje m.in.:

 • przedmioty podstawowe i kierunkowe:warsztat naukowy historyka, metodologia historii i historia historiografii, wprowadzenie do statystyki i demografia historyczna, wykłady monograficzne;
 • przedmioty specjalności zawodowych – kontynuacja przygotowania zawodowego, nawiązująca do studiów pierwszego stopnia;
 • przedmioty specjalności przedmiotowych – do wyboru jedna z następujących specjalności: kultura duchowa w świecie grecko-rzymskim; przeszłość i teraźniejszość chrześcijaństwa; historia wojskowości; historia śląska; europejska przestrzeń kulturowa w epoce nowożytnej; jednostka, grupa, społeczeństwo w poznaniu historycznym; dzieje Polaków za granicą w XIX i XX w.; stosunki międzynarodowe po 1815 r.; człowiek i gospodarka na ziemiach polskich po 1815 r.; historia Niemiec i krajów niemieckich, Europa Wschodnia w XX w.; totalitaryzm.

Absolwenci zdobywają wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej wszystkich epok i warsztatu badawczego historyka. Dzięki wiedzy nie ograniczającej się tylko do zjawisk z zakresu polityki, ale także gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności uzyskują umiejętności zawodowe oraz przygotowanie intelektualne pomagające lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Dobra podstawa humanistyczna sprawia, że mogą łatwiej sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy.Historia stanowić może także doskonały punkt wyjścia bądź dopełnienie dla studiów na wielu innych kierunkach, od filologii poprzez politologię, po prawo i administrację.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej