Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Etnologia i antropologia kulturowa - jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych, oraz opisuje poszczególne kultury.

Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

studia niestacjonarne (zaoczne):

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Program licencjackich studiów stacjonarnych obejmuje 1890 godzin nauki, 20 dni wakacyjnych ćwiczeń terenowych i 7 dni praktyki muzealnej, za które uzyskuje się łącznie 180 punktów ECTS.

Wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się:

  • przedmioty ogólne (np. wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej, logika),
  • przedmioty z zakresu nauk pokrewnych (np. kultura w pradziejach, wstęp do socjologii ogólnej, językoznawstwo)
  • przedmioty specjalistyczno-zawodowe (np. wstęp do etnologii, metodyka etnograficznych badań terenowych, historia etnologii, metody interpretacji kultury, etnografia Polski, etnografia Europy, etnologia społeczeństw pozaeuropejskich, muzealnictwo etnograficzne, sztuka ludowa w Polsce, folklorystyka, antropologia rodziny, antropologia współczesności).

Obok przedmiotów obowiązkowych (wśród nich język obcy do wyboru), realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów, istnieje szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych.

Studia magisterskie obejmują 810 godzin nauki, za które otrzymuje się łącznie 120 punktów ECTS. Mają charakter specjalizacyjny.

W ramach większości przedmiotów są podejmowane zagadnienia związane z:

  • etnologią i antropologią kulturową (np. antropologia stosowana, antropologia etniczności, współczesne nurty myśli antropologicznej, mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce, antropologia wiedzy, antropologia religii, antropologia filmu, antropologia muzyki, antropologia medyczna)
  • wybraną problematyką w ramach przedmiotów fakultatywnych.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów.

Program studiów niestacjonarnych wzorowany jest na programie studiów stacjonarnych i obejmuje 60% godzin przewidzianych dla studiów stacjonarnych.

Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskują tytuł licencjata etnologii i magistra etnologii. Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych, informacyjnych (media) oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i potrzebne są umiejętności kontaktu z ludźmi oraz umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz (administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, agendy pomocowe itp.). Wyróżniający się absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy badawczej w instytucjach naukowych i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej