Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

European Cultures, studia I stopnia w języku angielskim


Zasady rekrutacji

Program studiów


Proponowany kierunek kształcenia ma za zadanie wyposażyć studenta zarówno w teoretyczną wiedzę dotyczącą przeszłości i źródeł kultur europejskich, jak i narzędzia pozwalające analizować współczesne przejawy kultur Europy. Ma prezentować nie tylko syntetyczny obraz różnorodności kulturowej Starego Kontynentu, lecz także uczyć konsekwencji społecznych funkcjonowania mechanizmów kulturowych specyficznych dla kultur europejskich. Mechanizmów wytworzonych w wyniku zmian o charakterze historycznym, ale oddziaływujących na praktyczne strony współczesnego życia. Poprzez analizę systemów komunikacji, transferu wartości, struktur symbolicznych bazujących na wyobrażeniach o przeszłości kierunek ma umożliwiać nie tylko zrozumienie świata kultury, ale także zachowań społecznych w zakresie dużych i małych grup społeczeństw europejskich.

Celem przedmiotowego kierunku studiów jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę z zakresu podstaw kultur europejskich oraz sposobów poszukiwania wiedzy na ich temat, agregowania i przekazywania dalej stosownych informacji. Podstawowym założeniem jest oferowanie szerokiego zakresu wiedzy, spośród którego student w sposób elastyczny, zależny od zakresu swoich potrzeb będzie dobierał przedmioty.

Dla zapewnienia lepszego zrozumienia podstaw funkcjonowania społeczności europejskich, a zwłaszcza specyfiki kultury pracy, wprowadzono do curriculum przedmioty z zakresu psychologii i pedagogiki. W celu ułatwienia interpretacji sieci symboli obecnych w komunikatach spajających społeczności europejskich, zarówno w komunikatach werbalnych, jak i obrazowych, wprowadzono możliwość zapoznania się z pełnym kursem historii (z podziałem na bloki) oraz sztuki europejskiej.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie potrafił zorganizować współpracę między przedstawicielami różnych kultur, przygotować podstawową analizę mocnych i słabych stron zespołów złożonych z reprezentantów różnych kultur europejskich. Dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania różnych kultur będzie wspierał dążenia do zachowania kulturowej tożsamości mniejszości w sposób, który zagwarantuje harmonijny rozwój społeczności przez nie współtworzonych.

Otrzymane przez absolwenta podstawy wykształcenia humanistycznego pozwolą mu podejmować studia magisterskie w obranej przez niego specjalizacji, zwłaszcza z zakresu komunikacji międzykulturowej lub kulturoznawstwa. Będzie mógł również podjąć pracę w zawodach związanych ze wspieraniem wielokulturowych zespołów ludzkich, dostarczaniem i analizą dla zainteresowanych odbiorców informacji dotyczących kultur europejskich, wreszcie tłumaczeniem kodów kulturowych użytkowanych przez reprezentantów konkretnych kultur europejskich.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy wymagającej zrozumienia uwarunkowań kierujących zachowaniem przedstawicieli różnych kultur, przykładowo w dziale HR ponadnarodowych korporacji, instytucjach kultury i administracji, także w branży turystycznej, zwłaszcza zaś w zawodach opierających się na uprzystępnianiu racjonalnej wiedzy o innych systemach kulturowych i dostarczaniu analiz ruchów w obrębie dużych grup społecznych (dziennikarz, ale także analityk działający na potrzeby przedsiębiorstw i organów administracji).© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej