Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie


Zasady rekrutacji


Na dziedzictwo kultury materialnej składają się wszystkie rzeczowe ślady działalności ludzkiej oraz przeobrażony krajobraz. Stanowią one niezastąpione źródło wiedzy o życiu i działalności człowieka. Są nieodnawialnymi zasobami kulturowymi współczesnych społeczeństw, gospodarowanie nimi musi więc opierać się na profesjonalizmie i wiedzy fachowej. Nawiązywanie do dziedzictwa kultury materialnej poprzednich pokoleń to również bogaty potencjał, z którego można korzystać dla budowania mocnego poczucia przynależności i pogłębiania lokalnej i ponadlokalnej tożsamości, a więc nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. To decyduje o atrakcyjności proponowanego kierunku studiów. Absolwent kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie jest wszechstronnie wykształcony i posiada wiedzę dotyczącą różnorodnych wytworów kultury materialnej człowieka, form i metod ich ochrony oraz sposobów wykorzystania dla celów turystycznych i budowania lokalnej i ponadlokalnej tożsamości. W szczególności ma podstawową wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki europejskiej oraz polskiej. Zna dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce. Zna podstawowe akty normatywne w tym zakresie. Rozumie i stosuje metody warsztatu właściwe dla nauk humanistycznych, w tym z zakresu zabytkoznawstwa. Zna i umie rozpoznać w terenie różnorodne obiekty historyczne o walorach turystycznych. Posiada orientację w zakresie rewitalizacji i adaptacji zabytków dziedzictwa cywilizacyjnego. Rozumie kulturotwórczą rolę mediów elektronicznych. Absolwent będzie dobrze zorientowany w zakresie geografii turystycznej świata, znane mu będą cechy regionów geograficznych oraz wartości kulturowe stanowiące główne elementy oferty turystycznej. W zakresie wiedzy niezbędnej absolwentowi kierunku znajdują się podstawowe informacje o regionach i polityce UE skierowanej na ich rozwój. Będzie posiadał również podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochronie środowiska. Zwrócona zostanie także szczególna uwaga absolwentów na walory turystyczne Polska i jej regionów, w szczególności Dolnego Śląska. Przydatna jest więc wiedza o kulturze jako produkcje turystycznym. Absolwent kierunku będzie posiadał orientację również w tych zjawiskach minionego i współczesnego świata, które determinują rozwój społeczeństw i ich potrzeby. Tak więc zostanie mu przekazana podstawowa wiedza z zakresu zjawisk globalizacyjnych jak też przemian społecznych i demograficznych, jakie dokonywały się na ziemiach polskich w XIX i XX w. Absolwent będzie także znał i potrafił stosować podstawowe techniki obsługi ruchu turystycznego. Kończąc studia przygotowany będzie do pracy w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwem kulturowym, biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych, ośrodkach kultury oraz różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną zabytków. Przygotowanie zawodowe oraz opanowanie warsztatu naukowego humanisty umożliwia absolwentowi studiów 3-letnich licencjackich podjęcie studiów magisterskich, a w dalszej kolejności studiów doktoranckich.

Specjalność zawodowa – gospodarowanie dziedzictwem kulturowym.
Absolwent studiów „Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie” (specjalność zawodowa gospodarowanie dziedzictwem kulturowym) zdobędzie niezbędną wiedzę dotycząca zarządzania dziedzictwem kultury materialnej. Pozna elementy składające się na krajobraz kulturowy, zdobędzie umiejętność jego analizy, będzie umiał przeprowadzić jego inwentaryzację i ocenić wartość. Zapozna się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Zdobędzie umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi liderami. Zapozna się teoretycznie i praktycznie z metodami inwentaryzacji zabytków przemysłu i techniki.
Absolwent specjalności gospodarowanie dziedzictwem kulturowym zdobędzie fachową wiedzę z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a dzięki temu będzie mógł być kompetentnym pracownikiem w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa cywilizacyjnego.

Specjalność zawodowa – turystyka historyczna.
Absolwent tej specjalności zawodowej zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu historii turystyki, która umożliwi mu lepsze rozumienie potrzeb człowieka również w aspekcie historycznym. Przede wszystkim jednak pozna rodzaje turystyki i zostanie wprowadzony w zagadnienia jej wykorzystania jako formy przedsiębiorczości. W tym zakresie pozna istotne elementy pracy organizatora turystyki, a więc zdobędzie umiejętność wyboru środka transportu i obliczenia jego kosztów. Absolwent tej specjalności nabędzie też praktyczne umiejętności pozyskiwania środków UE z puli przeznaczonej na promocję regionu. Podczas zajęć warsztatowych nabędzie umiejętność wypełniania wniosków o przydział środków unijnych. Pozna także metody promocji regionu. Zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych. Absolwent zostanie także wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki czasu wolnego ułatwiającą mu planowanie imprez z zakresu promocji i gospodarowania dziedzictwem kulturowym.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej