Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Archeologia - nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

Zasady rekrutacji

studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Program studiów licencjackich na kierunku archeologia obejmuje 2382 godziny zajęć, w tym:

 • 4-tygodniowe ćwiczenia terenowe dla każdego roku studiów,
 • 6-dniowe wycieczki badawcze na każdym roku studiów,
 • 2-tygodniowe ćwiczenia muzealne.

Łącznie podczas studiów otrzymuje się 180 punktów ECTS. Do zaliczenia każdego roku studiów trzeba uzyskać 30 punktów.

Wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się:

 • propedeutyka archeologii,
 • dokumentacja archeologiczna,
 • archeologia Polski,
 • archeologia klasyczna,
 • metodyka archeologiczna,
 • źródłoznawstwo,
 • archeologia powszechna od epoki kamienia po średniowiecze,
 • etnografia społeczeństw pierwotnych,
 • antropologia fizyczna,
 • archeozoologia,
 • muzealnictwo archeologiczne,
 • numizmatyka,
 • geografia fizyczna i kartografia,
 • geomorfologia i petrografia.

Obowiązkowe są też lektoraty z języka niemieckiego i łaciny. Wśród zajęć do wyboru znajdują się konserwatoria z zakresu archeologii powszechnej, od sztuki epoki kamienia, sztuki epoki brązu, po bronioznawstwo, archeologie prowincji rzymskich. Studenci na II roku uczestniczą w proseminariach, na III roku w seminariach licencjackich, wybieranych dowolnie, wedle zainteresowań.


Program studiów magisterskich obejmuje 1014 godzin zajęć. Łącznie podczas 2 lat studiów można uzyskać 120 punktów ECTS (po 60 na rok). Przedmioty obowiązkowe to:

 • historia i metodologia archeologii,
 • archeologia późnego średniowiecza i nowożytności,
 • archeologia Nowego Świata.

Program ukierunkowany jest na rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności. Seminariom magisterskim towarzyszą wykłady specjalizacyjne oraz konserwatoria specjalistyczne, dostosowane pod względem tematyki do seminariów magisterskich. Studenci mogą wybierać spośród 8 seminariów magisterskich o następujących zakresach merytorycznych:

 • Archeologia Epoki Kamienia,
 • Archeologia Epoki Brązu,
 • Archeologia prowincji rzymskich,
 • Archeologia Barbaricum,
 • Archeologia Średniowiecza,
 • Archeologia Nowego Świata,
 • Numizmatyka.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata archeologii, zaś studiów magisterskich — magistra archeologii. Są przygotowani do prowadzenia wykopalisk, sporządzania dokumentacji terenowej, do pracy w zespołach badawczych, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin humanistycznych (historii, etnologii, historii sztuki) oraz przyrodniczych (antropologii, zoologii, geologii i geografii). Są także przygotowani do pracy w placówkach muzealnych, znają podstawy konserwacji zabytków. Mogą także pracować w instytucjach zajmujących się ochroną zabytków, np. w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej