Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
USOS – informacje dla wykładowców WNHiP UWr
2012-05-18

Szanowni Państwo, zbliża się kolejna sesja, która będzie przeprowadzona na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Obowiązkiem każdego wykładowcy będzie wypełnienie elektronicznych protokołów zamieszczonych na stronie internetowej USOSweb. Podajemy informacje niezbędne do sprawnego zakończenia sesji i pracy w USOS.

System USOS jest scentralizowany dla całej naszej uczelni i łączy działania wykładowców, sekretariatów dydaktycznych w instytutach, dziekanatu oraz innych jednostek spoza wydziału. Do sprawnej pracy niezbędne jest zachowywanie terminów, ich niedotrzymywanie blokuje pracę innych jednostek wykonujących kolejne etapy obsługi studenta. Prosimy o dotrzymywanie terminów zawartych w Zarządzeniach Dziekana

 

Zadania dla wykładowców WNHiP związane z prowadzaniem informacji do USOSweb:

1. Logowanie do USOSweb.
Każdy z prowadzących zajęcia powinien mieć możliwość zalogowania się na stronie USOSweb. Konta dla większości pracowników zostały utworzone i rozdystrybuowane przed poprzednimi sesjami i będą działać także w obecnej, o konta dla pracowników, którzy pierwszy raz będą korzystać z systemu prosimy upomnieć się poprzez swój sekretariat, lub informatyka w jednostce.

2. Uzupełnienie informacji o własnych konsultacjach.
Przed rozpoczęciem sesji, należy uzupełnić informacje o terminach i miejscu własnych konsultacji w trakcie sesji. Dane te można uzupełnić po zalogowaniu się do USOSweb (dla pracowników -> mój profil).

3. Wypełnienie protokołów dla prowadzonych zajęć.
Protokoły należy wypełnić przed upłynięciem terminu ich automatycznego zamknięcia. Po zamknięciu protokołu nie ma możliwości dopisania ani zmiany ocen. 

4. Wydrukowanie wypełnionych protokołów i dostarczenie do Dziekanatu.
Protokoły należy drukować dopiero po upływie daty ich zamknięcia, inaczej będą niezatwierdzone i nie zostaną przyjęte w Dziekanacie. Na protokołach nie powinno być żadnych odręcznych dopisków poza własnym czytelnym podpisem.

 

UWAGA!

Każdy z prowadzących zajęcia ma bieżący dostęp w trakcie całego semestru do zamieszczonych w USOSweb aktualnych list studentów uprawnionych do uczęszczania na jego zajęcia, zdobywania zaliczeń i przystępowania do egzaminów. Na listach oznaczane są skreślenia z powodu braku wcześniejszych zaliczeń jak i braku opłat za studia. Prowadzącym nie wolno dokonywać zaliczeń i wpisów ocen, oraz dopuszczać do zajęć studentów którzy nie widnieją na liście. Prowadzącym nie wolno wpisywać ocen do indeksów jeśli nie moga wprowadzić ich w USOS. Studentów brakujących lub przekreślonych na w/w listach należy odesłać do sekretariatu dydaktycznego w jednostce celem uzupełnienia zapisu na zajęcia lub do Dziekanatu w celu wyjaśnienia statusu na studiach.

 

adres strony USOSweb dla WNHiP UWr: https://usosweb.uni.wroc.pl


Zarządzenia Dziekana WNHiP dot. USOS: 

  • podział zadań i kompetencji związanych z USOS - [ tutaj ]
  • terminarz zadań - [ tutaj

© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej