Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Ubezpieczenie zdrowotne
2009-07-09

Informacja dla studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 lat i zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego w Uniwersytecie
Wrocławskim

W chwili zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionej sytuacji:

  • student/doktorant pozostaje w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek  pracodawcą,
  • student/doktorant jest zatrudniony tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
  • student/doktorant jest zarejestrowany jako bezrobotny w Urzędzie Pracy,
  • student/doktorant prowadzi działalność gospodarczą,
  • student/doktorant   posiada   ubezpieczenie    z    innego    tytułu    (np.    pracujący małżonek).

bądź utraty statusu studenta/doktoranta (obrona pracy mgr lub dr, rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów/doktorantów), student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Dziekanatu w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku udzielania informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 roku, Nr 88, poz 553 z późniejszymi zmianami).© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej