Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2013
2013-02-13


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 stycznia 2013 r.:

Uchwała nr 1/2013 w sprawie dopuszczenia dr. Andrzeja Wiśniewskiego do kolokwium habilitacyjnego oraz wyznaczenie terminu kolokwium


Uchwała nr 2/2013 w sprawie powołania komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Tomasza Płonki


Uchwała nr 3/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Moniki Piotrowskiej-Matyszczak


Uchwała nr 4/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Doroty Sobczyk-Dymeckiej


Uchwała nr 5/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Sławomira Grzesiaka


Uchwała nr 6/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Barbary Pawlic-Miśkiewicz


Uchwała nr 7/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Tomaszowi Piotrowi Borewiczowi


Uchwała nr 8/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Wiktorii Malickiej


Uchwała nr 9/2013 w sprawie powołania wydziałowej komisji oceniającej nauczycieli akademickich na kadencję 2013/2016 (§ 110 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego)


Uchwała nr 10/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwała nr 11/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny Jandy-Dębek na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwała nr 12/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Alicji Kuczyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwała nr 13/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury i arkusza oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych


Uchwała nr 14/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii


Uchwała nr 15/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki


Uchwała nr 16/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze


Uchwała nr 17/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych


Uchwała nr 18/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych


Uchwała nr 19/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji, limitów przyjęć oraz programów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2014


Uchwała nr 20/2013 w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Misja, wizja i strategia rozwoju Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na lata 2013-2020


Uchwała nr 21/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia


Uchwała nr 22/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia


Uchwała nr 23/2013 w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu Studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2013/2013


Uchwała nr 24/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury i arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych


Uchwała nr 25/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury i arkusza ewaluacji zajęć dydaktycznych


Uchwała nr 26/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i koncepcji programu studiów I-go stopnia: Studies on past and prezent European cultures


Uchwała nr 27/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i koncepcji programu studiów II-go stopnia: Cultural communication In the past and prezent


Uchwała nr 28/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych


Uchwała nr 29/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologii Zarządzania, Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju dzieci i Młodzieży z Trudnościami oraz Studiów Podyplomowych Biblioterapii


Uchwała nr 30/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce


Uchwała nr 31/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej


Uchwała nr 32/2013 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Opiniowania Koncepcji i Jakości Kształcenia na kierunku pedagogika


Uchwała nr 33/2013 w sprawie zgody na zmianę przedmiotów wpisanych w program studiów mgr Olgi Kubicy, doktorantki II roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych. Usuniecie zajęć „Kings and Politics in Hellenistic” prowadzonych przez dr G. Olivera(drugi semestr drugiego roku)


Uchwała nr 34/2013 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów doktoranckich mgr Masouda Najafi Ardabili, doktoranta III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze


Uchwała nr 35/2013 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć Open Science – nowa komunikacja naukowa


Uchwała nr 36/2013 w sprawie zmiany w planie Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce


Uchwała nr 37/2013 w sprawie zawieszenia Podyplomowych Studiów Historii


Uchwała nr 38/2013 w sprawie zamknięcia Podyplomowych Studiów Zarządzania Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym z dniem 1 kwietnia 2013 roku


Uchwała nr 39/2013 w sprawie zamknięcia studiów podyplomowych w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 40/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2013


Uchwała nr 41/2013 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących dochody własne


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 luty 2013 r.:

Uchwała nr 42/2013 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Elżbiecie Lisowskiej


Uchwała nr 43/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Kamili Madej-Bień


Uchwała nr 44/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Nadolskiej


Uchwała nr 45/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Ewie Sikorze


Uchwała nr 46/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sławomira Wieczorka


Uchwała nr 47/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Gabiś


Uchwała nr 48/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Kucharskiej


Uchwała nr 49/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Łukaszowi Braunowi


Uchwała nr 50/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdalenie Markowskiej


Uchwała nr 51/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w Instytucie Historii Sztuki


Uchwała nr 52/2013 w sprawie zatrudnienia dr Marcina Bohra na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 53/2013 w sprawie powierzenia dr Rafałowi Nahirnemu funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa


Uchwała nr 54/2013 w sprawie powołania dr Kamili Kamińskiej na kierownika Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia


Uchwała nr 55/2013 w sprawie zatwierdzenia planów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki na rok akademicki 2014


Uchwała nr 56/2013 w sprawie nostryfikacji dyplomu mgr Pauliny Rothermel


Uchwała nr 57/2013 w sprawie wprowadzenia stałej zmiany w planach Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna


Uchwała nr 58/2013 w sprawie dokonania drobnej korekty w programie Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce


Uchwała nr 59/2013 w sprawie modyfikacji programu Podyplomowych Studiów "Psychologia Zarządzania"


Uchwała nr 60/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek "Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie" na rok akademicki 14


Uchwała nr 61/2013 w sprawie nadania Bibliotece Instytutu Pedagogiki imienia Profesor Mirosławy Chamcównej


Uchwała nr 62/2013 w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2013/13 w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 63/2013 w sprawie zatrudnienia na godzinach zleconych w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej


Uchwała nr 64/2013 w sprawie zatrudnienia mgr Edyty Mituły-Grzesiak


Uchwała nr 65/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Psychologii roku akademickiego 2013/2013


Uchwała nr 66/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Kulturoznawstwa roku akademickiego 2013/2013


Uchwała nr 67/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Annie Kucharskiej


Uchwała nr 68/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Łukaszowi Braunowi


Uchwała nr 69/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Magdalenie Markowskiej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 marca 2013 r.:


Uchwała nr 70/2013 w sprawie powołania komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Juliana Kultysa


Uchwała nr 71/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora


Uchwała nr 72/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora


Uchwała nr 73/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim


Uchwała nr 74/2013 w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim


Uchwała nr 75/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim


Uchwała nr 76/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim


Uchwała nr 77/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim


Uchwała nr 78/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim


Uchwała nr 79/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 80/2013 w sprawie powołania dr hab. Bożeny Jandy-Dębek prof. UWr na kierwonika Zakładu Psychologii Ogólnej


Uchwała nr 81/2013 w sprawie powołania dr hab. Alicji Kuczyńskiej prof. UWr na kierwonika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Uchwała nr 82/2013 w sprawie powołania dr hab. Kingi Lachowicz-Tabaczek prof. UWr na Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 83/2013 w sprawie powołania dr hab Alicji Senejko na Przewodniczącą Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 84/2013 w sprawie zawieszenia naboru na Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych


Uchwała nr 85/2013 w sprawie zatwierdzenia składu komisji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze


Uchwała nr 86/2013 w sprawie w sprawie uruchomienia i zatwierdzenia programów studiów: European Cultures w języku angielskim oraz Cultural Communication w języku angielskim


Uchwała nr 87/2013 w sprawie uruchomienia i zatwierdzenia programów studiów w języku angielskim Antiquity and Archeology


Uchwała nr 88/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących procedury prowadzenia zajęć z przedmiotu "Historia XX wieku"


Uchwała nr 89/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów na kierunku Historia(Amerykanistyka)


Uchwała nr 90/2013 w sprawie zatwierdzenia nowego modułu tematycznego do wyboru na kierunku Historia


Uchwała nr 91/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie studiów


Uchwała nr 92/2013 w sprawie zatwierdzenia dla Piotra Głogowskiego indywidualnego programu studiów


Uchwała nr 93/2013 w sprawie przyznania mgr Agnieszce Srokowskiej stypendium dla wybitnych młodych naukowców


Uchwała nr 94/2013 w sprawie przedłużenia stypendium dr Małgorzacie Michalskiej


Uchwała nr 95/2013 w sprawie nadania zatrudnienia na godzinach zleconych dr Dagmary Łaciak


Uchwała nr 96/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 97/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 98/2013 w sprawie zatrudnienia dr Anny Sladek na umowie-zleceniu

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 kwietnia 2013 r.:


Uchwała nr 99/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora"


Uchwała nr 100/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Tomaszowi Płonce


Uchwała nr 101/2013 w sprawie powołania członków komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Barbary Literskiej


Uchwała nr 102/2013 w sprawie powołania członków komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Ewy Kuli


Uchwała nr 103/2013 w sprawie powołania członków komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Piotra Gołdyna


Uchwała nr 104/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Małgorzacie Włodek


Uchwała nr 105/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Panu Sławomirowi Grzesiakowi


Uchwała nr 106/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Karolinie Tomczak


Uchwała nr 107/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Barbarze Pawlic-Miśkiewicz


Uchwała nr 108/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Marty Kondrackiej-Szali


Uchwała nr 109/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Honoraty Czajkowskiej


Uchwała nr 110/2013 w sprawie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agnieszce Srokowskiej


Uchwała nr 111/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agnieszce Nomejko


Uchwała nr 112/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Katarzynie Orzyłowskiej


Uchwała nr 113/2013 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani Marcie Lewickiej


Uchwała nr 114/2013 w sprawie powołania dr hab. Beaty Cytowskiej na członka komisji ds. przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 115/2013 w sprawie powołania dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej


Uchwała nr 116/2013 w sprawie ustalenia rocznych stawek opłat za niestacjonarne studia doktoranckie raz opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014


Uchwała nr 117/2013 w sprawie opłaty rocznej za Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych


Uchwała nr 118/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie studiów


Uchwała nr 119/2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy specjalności


Uchwała nr 120/2013 w sprawie zatwierdzenia dwóch nowych specjalności


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 maja 2013 r.:


Uchwała nr 121/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o sztuce dr hab. Annie Kutaj-Markowskiej prof. UWr.


Uchwała nr 122/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zbigniewowi Przerembskiemu prof. UWr


Uchwała nr 123/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Piotrowi Gołdynowi


Uchwała nr 124/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Ewie Kuli


Uchwała nr 125/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Czarnej


Uchwała nr 126/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Maciejowi Kuliszowi


Uchwała nr 127/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Dubaniewicz


Uchwała nr 128/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Magdalenie Pancewicz-Puchalskiej


Uchwała nr 129/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Salomon


Uchwała nr 130/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Marzenie Możdżyńskiej


Uchwała nr 131/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Annie Brzezińskiej


Uchwała nr 132/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani Katarzynie Matóg


Uchwała nr 133/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Panu mgr Maksymowi Mackiewiczowi


Uchwała nr 134/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Agnieszce Patale


Uchwała nr 135/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jarosława Syrnyka


Uchwała nr 136/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mariana Gerlicha


Uchwała nr 137/2013 w sprawie zatrudnienia dr Piotra Plichty


Uchwała nr 138/2013 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów


Uchwała nr 139/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 czerwca 2013 r.:


Uchwała nr 140/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Bożenie Muszkalskiej prof. UWr


Uchwała nr 141/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Remigiuszowi Pośpiechowi prof. UWr


Uchwała nr 142/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Józefowi Szykulskiemu prof. UWr


Uchwała nr 143/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Dariuszowi Maliszewskiemu


Uchwała nr 144/2013 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Edycie Zierkiewicz


Uchwała nr 145/2013 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joannie Florczykiewicz


Uchwała nr 146/2013 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Elżbiecie Augustyniak


Uchwała nr 147/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Magdalenie Kapale


Uchwała nr 148/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr odmowy nadania stopnia naukowego doktora mgr Monice Piotrowskiej- Matyszczak


Uchwała nr 149/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agnieszce Gil


Uchwała nr 150/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Dorocie Sobczyk-Dymeckiej


Uchwała nr 151/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Dorot Klebe


Uchwała nr 152/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Sławomirowi Wieczorkowi


Uchwała nr 153/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agacie Gabiś


Uchwała nr 154/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Pawłowi Dumie


Uchwała nr 155/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Jakubwi Sawickiemu


Uchwała nr 156/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Joannie Zych


Uchwała nr 157/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Emilii Olejnik-Krupy


Uchwała nr 158/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Blicharskiej


Uchwała nr 159/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Tomasza Kołomańskiego


Uchwała nr 160/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Aleksandrze Marcinkiewicz


Uchwała nr 161/2013 ww sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Annie Drajer


Uchwała nr 162/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Katarzynie Szajdzie


Uchwała nr 163/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Aleksandrze Słowińskiej


Uchwała nr 164/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Lubie Jakubowskiej


Uchwała nr 165/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Ewelinie Kwiatkowskiej


Uchwała nr 166/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Małgorzacie Micule


Uchwała nr 167/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Magdalenie Ziębie


Uchwała nr 168/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Izabeli Gomułce


Uchwała nr 169/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Joannie Markiewicz


Uchwała nr 170/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Tomaszowi Brzozowskiemu


Uchwała nr 171/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Aleksandrze Bubie-Braun


Uchwała nr 172/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Mateuszowi Jańczykowi


Uchwała nr 173/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Barbarze Kwaśny


Uchwała nr 174/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Annie Lachowicz-Tomczyk


Uchwała nr 175/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Piotrowi Małczyńskiemu


Uchwała nr 176/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Marii Morawieckiej


Uchwała nr 177/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Iwony Morozow


Uchwała nr 178/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Przemysława Radwańskiego


Uchwała nr 179/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Krzysztofa Solarewicza


Uchwała nr 180/2013 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr Jacka Małczyńskiego


Uchwała nr 181/2013 w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Wiśniewskiego w skład komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 182/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Suleji


Uchwała nr 183/2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Ładyżyńskiego


Uchwała nr 184/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty Kowalczyk


Uchwała nr 185/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Subel


Uchwała nr 186/2013 w sprawie zatrudnienia dr Olgi Bąk


Uchwała nr 187/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Andrzeja Wiśniewskiego


Uchwała nr 188/2013 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Lisowskiej


Uchwała nr 189/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Roberta Klementowskiego


Uchwała nr 190/2013 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Jurczyk-Romanowskiej


Uchwała nr 191/2013 w sprawie zatrudnienia dr Moniki Humeniuk-Walczak


Uchwała nr 192/2013 w sprawie zatrudnienia dr Diany Gulińskiej-Grzeluszko


Uchwała nr 193/2013 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Skórczyńskiej


Uchwała nr 194/2013 w sprawie zatrudnienia dr Rafała Nahirnego


Uchwała nr 195/2013 w sprawie zatrudnienia Marzanny Popławskiej


Uchwała nr 196/2013 w sprawie zatrudnienia dr Grzegorza Kulki


Uchwała nr 197/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Władysława Paluchowskiego


Uchwała nr 198/2013 w sprawie powierzenia dr Arkadiuszowi Wojtyle funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce


Uchwała nr 199/2013 w sprawie nadania Bibliotece Instytutu Historycznego imienia zmarłego profesora Adama Golasa


Uchwała nr 200/2013 w sprawie nowelizacji uchwały Senatu UWr nr 4/2013


Uchwała nr 201/2013 w sprawie przyznawania stypendium naukowego dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej UWr szansą zwiękdzenia konkurencyjności Uczelni".


Uchwała nr 202/2013 w sprawie dokonania korekty w zasadach przyznawania stypeniów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014


Uchwała nr 203/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr hab. Markowi Winiarczykowi


Uchwała nr 204/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Annie Kutaj-Markowskiej


Uchwała nr 205/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Bognie Bartosz


Uchwała nr 206/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Bednarskiej


Uchwała nr 207/2013 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Elciani Ferreiry Cannavacciuolo


Uchwała nr 208/2013 w sprawie zmian w programach trzech specjalności na kulturoznawstwie


Uchwała nr 209/2013 w sprawie zatwierdzenia wpisu do suplementu na kierunku historia sztuki


Uchwała nr 210/2013 w sprawie utworzenia dwóch nowych specjalności na pedagogice


Uchwała nr 211/2013 w sprawie zatwierdzenia nowych programów studiów obowiązujących na Wydziale od roku akademickiego 2014 na studiach niestacjonarnych licencjackich i magisterskich


Uchwała nr 212/2013 w sprawie upoważnienia dr Marcina Wisłockiego do recenzowania prac licencjackich


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 września 2013 r.:


Uchwała nr 213/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Bożenie Muszkalskiej prof. UWr.


Uchwała nr 214/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Zbigniewowi Przerembskiemu prof. UWr.


Uchwała nr 216/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Remigiuszowi Pośpiechowi prof. UWr.


Uchwała nr 217/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Józefowi Sykulskiemu prof. UWr.


Uchwała nr 218/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Janowi Michałowi Burdukiewiczowi prof. UWr.


Uchwała nr 219/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Barbarze Literskiej


Uchwała nr 220/2013 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Julianowi Kultysowi


Uchwała nr 221/2013 w sprawie powołania nowego recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Ewy Kuli


Uchwała nr 222/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Edycie zierkiewicz oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej


Uchwała nr 223/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joannie Florczykiewicz oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej


Uchwała nr 224/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Ewie Augustyniak oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej


Uchwała nr 225/2013 w sprawie odmowy poparcia odwołania mgr Moniki Piotrowskiej-Matuszczak


Uchwała nr 226/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Tomaszowi Kołomańskiemu


Uchwała nr 227/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Łukaszowi Michoniowi


Uchwała nr 228/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Magdalenie Wnuk-Olenicz


Uchwała nr 229/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kwiatkowskiej-England


Uchwała nr 230/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia przewodów doktorskich oraz egzaminów doktorskich w Instytucie Kulturoznawstwa


Uchwała nr 231/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich z języka obcego


Uchwała nr 232/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich z języka obcego


Uchwała nr 233/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Violetcie Ośkiewicz-Sucheckiej


Uchwała nr 234/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Małgorzacie Kozłowskiej


Uchwała nr 235/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Tomaszowi Staniszewskiemu


Uchwała nr 236/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kamili Wawrzyckiej


Uchwała nr 237/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Dominice Wójcik


Uchwała nr 238/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Ewie Kurek


Uchwała nr 239/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Małgorzacie Radyńskiej


Uchwała nr 240/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Anicie Mencel


Uchwała nr 241/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Ilonie Zakowicz


Uchwała nr 242/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Anicie Zbieg


Uchwała nr 243/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Annie Miszteli


Uchwała nr 244/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Tomaszowi Niemcowi


Uchwała nr 245/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Zuzannie Siwek


Uchwała nr 246/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Ziemowitowi Sosze


Uchwała nr 247/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Anicie Soroko


Uchwała nr 248/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Albertowi Miściorakowi


Uchwała nr 249/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Tadeuczowi Mincerowi


Uchwała nr 250/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadety Szczupał


Uchwała nr 251/2013 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Gabiś


Uchwała nr 252/2013 w sprawie zatrudnienia dr Sławomira Grzesiaka


Uchwała nr 253/2013 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Kozubek


Uchwała nr 254/2013 w sprawie zatrudnienia dr Bernadety Kufel-Diakowskiej


Uchwała nr 255/2013 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Szewczyk


Uchwała nr 256/2013 w sprawie zatrudnienia dr Sławomira Wieczorka


Uchwała nr 257/2013 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dr Mariuszem Żukiem


Uchwała nr 258/2013 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Szalc


Uchwała nr 259/2013 w sprawie zatrudnienia dr Przemysława Dułęby


Uchwała nr 260/2013 w sprawie zatrudnienia dr Patryka Wasiaka


Uchwała nr 261/2013 w sprawie powierzenia funkcji po. kierownika Zakładu Antropologii Historycznej dr Pawłowi Klintowi


Uchwała nr 262/2013 w sprawie powołania dr Marka Podgórnego na pełnomocnika dziekana ds. tutoringu


Uchwała nr 263/2013 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich


Uchwała nr 264/2013 w sprawie zasad dokonywania opłat za studia


Uchwała nr 265/2013 w sprawie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów


Uchwała nr 266/2013 w sprawie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorantów


Uchwała nr 267/2013 w sprawie określenia liczby stypendiów doktorskich na rok akademicki 14


Uchwała nr 268/2013 w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bystrzycy Kłodzkiej


Uchwała nr 269/2013 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów, seminatiów licencjackich i magisterskich oraz recenzowania prac licencjackich i magisterskich


Uchwała nr 270/2013 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów


Uchwała nr 271/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, recenzowania prac magisterskich oraz prowadzenia seminariów licencjackich i recenzowania prac licencjackich


Uchwała nr 272/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów i wykładowców do prowadzenia seminariów i wykładów


Uchwała nr 273/2013 w sprawie upoważnienia adniunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 274/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i recenzowania prac w Katedrze Etnologii


Uchwała nr 275/2013 w sprawie upoważnienia adinktów do prowazenia wykładów w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 276/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym w roku akademickim 14 w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 277/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym


Uchwała nr 278/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki


Uchwała nr 279/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa


Uchwała nr 280/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki


Uchwała nr 281/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr inż. Bogdana Miazgę w roku akademickim 14 w Instytucie Archeologii


Uchwała nr 282/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi Michałowi Burdukiewiczowi prof. UWr


Uchwała nr 283/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Iwony Patro

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 października 2013 r.:


Uchwała nr 284/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Joanny Golonki-Legut


Uchwała nr 285/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Magdaleny Gruzy


Uchwała nr 286/2013 w sprawie zmiany egzaminatowa przedmiotu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Honoraty Czajkowskiej


Uchwała nr 287/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiktora Żłobickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwała nr 288/2013 w sprawie powierzenia dr Rafałowi Nahirnemu funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa


Uchwała nr 289/2013 w sprawie rozwiązania Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii


Uchwała nr 290/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Katedrze Muzykologii


Uchwała nr 291/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów, jednego docenta oraz starszego wykładowcy do recenzowania prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki


Uchwała nr 292/2013 w sprawie zatrudnienia dr Karola Sanojcy


Uchwała nr 293/2013 w sprawie zmiany nazwy studiów "Podyplomowych Wiedzy o Sztuce" na Studia "Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze"

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 listopada 2013 r.:


Uchwała nr 294/2013 w sprawie powołania dr hab. Bernardety Szczupał prof. UWr w skład komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 295/2013 w sprawie wyznaczenia dr hab. Leona Miodońskiego Prof. UWr jako przewodniczącego komisji egzaminu doktorskiego z filozofii


Uchwała nr 296/2013 w sprawie zatrudnienia dr Karola Sanojcy na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 297/2013 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich, doktorantów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych


Uchwała nr 298/2013 w sprawie rozwiązania w Instytucie Archeologii Zakładu Archeologii Epoki Brązu i Epoki Żelaza


Uchwała nr 299/2013 w sprawie uruchomienia nowej specjalności Numizmatyka na kierunku archeologia


Uchwała nr 300/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury P7


Uchwała nr 301/2013 w sprawie sposobu obliczania średniej ocen do stypendium Rektora na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych


Uchwała nr 302/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Kulak na umowie zleceniu

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 11 grudnia 2013 r.:


Uchwała nr 303/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Marcie Kondrackiej-Szali


Uchwała nr 304/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Iwonie Blicharskiej


Uchwała nr 305/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Grzegorza Borowskiego


Uchwała nr 306/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Moniki Stanisławskiej


Uchwała nr 307/2013 w sprawie zasad powoływania członków komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie


Uchwała nr 308/2013 w sprawie utworzenia Katedry UNESCO - Całożyciowe Poradnictwo Zawodowe w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 309/2013 w sprawie przekształcenia Pracowni Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki


Uchwała nr 310/2013 w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów licencjackich w trybie stacjonarnym w Instytucie Historycznym


Uchwała nr 311/2013 w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów stacjonarnych - Historia w przestrzeni publicznej


Uchwała nr 312/2013 w sprawie zmian w programach od roku akademickiego 2014/15


Uchwała nr 313/2013 w sprawie wprowadzenia stałych zmian w planach studiów pedagogiki


Uchwała nr 314/2013 w sprawie rocznych stawek opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2014/15© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej