Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2012
2012-12-08


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 18 stycznia 2012 r.:


Uchwała nr 449/2012 w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Borysowi Paszkiewiczowi prof. UWr

Uchwała nr 450/2012w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Magdalenie Barbaruk


Uchwała nr 451/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zamorskiej

Uchwała nr 452/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Hold-Łukasik

Uchwała nr 453/2012 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012 - 2016

Uchwała nr 454/2012 w sprawie powołania prof. dr hab. Macieja Gołąba na redaktora serii wydawniczej Musicologiea Wratislaviensia

Uchwała nr 455/2012 w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii na jeden rok od semestru ledniego roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 456/2012 w sprawie przyznania lub zmiany w indywidualnym toku studiów następujących doktorantów studiujących w ramach projektu "The Ekstern Mediterranean from the c. BC until late antiquity"

Uchwała nr 457/2012 w sprawie rezygnacji z kart egzaminacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od semestru zimowego roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 458/2012 w sprawie dokonania korekty w terminach opłat za semest letni roku akademickiego 2011/12

Uchwała nr 459/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 460/2012 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego

Uchwała nr 461/2012 w sprawie wprowadzenia stałych zmian w planach studiów pedagogiki drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich oraz pedagogiki drugiego stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich, stacjonarnych i niestacjonarnych od roku adademickiego 2011/2012

Uchwała nr 462/2012 w sprawie zmiany terminu wpłaty IV raty do dnia 10 maja 2012 roku

Uchwała nr 463/2012 w sprawie wprowadzenia stałych zmian w planach Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, od roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 464/2012 w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich do prowadzenia wykładów w semestrze lednim w roku akademickim 2011/2012

Uchwała nr 465/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 466/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Monice Piotrowskiej - Marchewie z dniem 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Uchwała nr 466a/2012 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących dochody własne


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 luty 2012 r.:

Uchwała nr 467/2012 w sprawie zmiany składu komisji ds. Wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr Hab. Zdzisławowi Wołkowi prof. UZ

Uchwała nr 468/2012 w sprawie dopuszczenia dr Elżbiety Kal do kolokwium habilitacyjnego w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscyplina nauki o sztuce

Uchwała nr 469/2012 w sprawie wszczęcia przedowu habilitacyjnego dr Pawłowi Szczepaniakowi

Uchwała nr 470/2012 w sprawie powołania recenzentów pracu doktorskiej mgr Justyny Pilarskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z przedmiotu kierunkowego

Uchwała nr 471/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Ewy Leszczyńskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z przedmiotu kierunkowego

Uchwała nr 472/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Agnieszki Wlazło oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z przedmiotu kierunkowego

Uchwała nr 473/2012 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Kaliny Moniki Cyz

Uchwała nr 474/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorzowi Borowskiemu

Uchwała nr 475/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Jackowi Gulanowskiemu

Uchwała nr 476/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Justynie Teodorczyk

Uchwała nr 477/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Wydziału za rok 2011

Uchwała nr 478/2012 w sprawie przyznania nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2011

Uchwała nr 479/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Krystyny Ferenz na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę w Instytucie Pedagogiki z dniem 1 kwietnia 2012 roku do dnia 30 września 2016 roku

Uchwała nr 480/2012 w sprawie powołania prof. dr hab. Krystyny Ferenz na kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki z dniem 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku

Uchwała nr 481/2012 w sprawie zatrudnienia dr Mirona Urbaniaka na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym na trzy lata z dniem 29 lutego 2012 roku

Uchwała nr 482/2012 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Śniecińskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii na trzy lata z dniem 29 lutego 2012 roku

Uchwała nr 483/2012 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013

Uchwała nr 484/2012 w sprawie pokrywania z dotacji na działalność dydaktyczną kosztów dla studentów odbywających ćwiczenia terenowe objęte planem studiów dziennych od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 485/2012 w sprawie zatwierdzenia indywidualnych trybów nauczania na studiach doktoranckich

Uchwała nr 486/2012 w sprawie dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie w ramach projektu "The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity

Uchwała nr 487/2012 w sprawie powołania w Instytutach i Katedrach Zespołów ds. Jakości Kształcenia i Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia

Uchwała nr 488/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Grzegorzowi Dąbrowskiemu z dniem 1.04.2012 roku do dnia 31.03.2013 roku

Uchwała nr 489/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Małgorzacie Michalskiej z dniem 1.04.2012 roku do dnia 31.03.2013 roku

Uchwała nr 490/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Marcinowi Wisłockiemu z dniem 1.04.2012 roku do dnia 31.03.2013 roku

Uchwała nr 491/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Marcinowi Wisłockiemu z dniem 1.04.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku

Uchwała nr 492/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 493/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego na umowie zleceniu na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 494/2012 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Skotnickiej na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 495/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab Elżbiety Witkowskiej-Zaremby na umowie zleceniu w Katedrze Muzykologii w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 496/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 następujących osób

Uchwała nr 497/2012 w sprawie zatrudnienia dr Alekrsandry Chybickiej-Myszki naumowie zleceniu w Instytucie Psychologii w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 498/2012 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2012 roku


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 28 marca 2012 r.:


Uchwała nr 499/2012 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisławowi Wołkowi oraz powołania recenzentów

Uchwała nr 500/2012 w sprawie nadania mgr Sylwii Rodak stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii

Uchwała nr 501/2012 w sprawie nadania mgr Małgorzacie Najwer-Jacobson stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce

Uchwała nr 502/2012 w sprawie nadania mgr Justynie Palacz stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Uchwała nr 503/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Justyny Teodorczyk

Uchwała nr 504/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Monice Czerw-Bajer

Uchwała nr 505/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Papiernik

Uchwała nr 506/2012 w sprawie powierzenia prof. dr hab. Stefanii Walasek, funkcji redaktora serii wydawniczej "Wychowanie w rodzinie

Uchwała nr 507/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Bogdana Roka na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę w Instytucie Historycznym z dniem 1 kwietnia 2012 roku do dnia 30 września 2017 roku

Uchwała nr 508/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Tadeusza Szczepańskiego prof. UWr na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę w Instytucie Kulturoznawstwa z dniem 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2017 roku

Uchwała nr 509/2012 w sprawie zatwierdzenia czesnego za Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych oraz stawek za powtarzanie zajęć dydaktycznych z podowu niezadowalających wyników w nauce na studiach doktoranckich stacjonarnych prowadzonych na naszym Wydziale w roku akademickim 2013

Uchwała nr 510/2012 w sprawie zatwierdzenia czesnego na studia niestacjonarne oraz stawek za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013

Uchwała nr 511/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich mgr Macieja Paprockiego oraz doktoranta II roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Pana Ardabili Masoud Najafi

Uchwała nr 512/2012 w sprawie przyznania dr Martynie Pryszmont-Ciesielskiej stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

Uchwała nr 513/2012 w sprawie przyznania dr Katarzynie Majbrodzie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

Uchwała nr 514/2012 w sprawie likwidacji specjalności: Praca socjalna na 3-letnich studiach licencjackich pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej, od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 515/2012 w sprawie dokonania stałych zmian w planach studiów pedagogiki niestacjonarnej od roku akademickiego 2011/2012 i od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 516/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Mirosławowi Furmankowi z dniem 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013 roku

Uchwała nr 517/2012 w sprawie zatrudnienia mgr Sławomira Grzesiaka na umowie zleceniu do przeprowadzenia zajęć dla studentów pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej w semestrze letnim, roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 518/2012 w sprawie nauczania historii w liceach ogólnokształcących


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 18 kwietnia 2012 r.:


Uchwała nr 519/2012 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Eleonorze Sapii-Drewniak prof. UO

Uchwała nr 520/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Ewie Lisowskiej

Uchwała nr 521/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Anny Omylanowskiej-Kuglarz oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego

Uchwała nr 522/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Agnieszki Zubik oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego

Uchwała nr 523/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Katarzyny Ibragimow oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego i o zmianę tytułu pracy doktorskiej

Uchwała nr 524/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Jerzemu Cychańskiemu

Uchwała nr 525/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stefanii Walasek na stanowisku profesora zwyczajnego, na podstawie umowy o pracę, z dniem 1 maja 2012 roku do dnia 30 września 2018 roku w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 526/2012 w sprawie mianowania dr hab. Barbary Jędrychowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki z dniem 1 maja 2012 roku

Uchwała nr 527/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Bogdana Roka na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę w Instytucie Historycznym z dniem 1 kwietnia 2012 roku do dnia 30 września 2017

Uchwała nr 528/2012 w sprawie powołania w Instytucie Historycznym Pracowni badań nad wczesnymi dziejami Europy Środkowej

Uchwała nr 529/2012 w sprawie w sprawie przywrócenia nazwy specjalności pedagogiki 3-letniej licencjackiej Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 530/2012 w sprawie dokonywania wpisu do dyplomu specjalności uzyskanych przez absolwentów 3-letnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2011/2012

Uchwała nr 531/2012 w sprawie upoważnienia dr Piotra Srokowskiego do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii w latach 2012-2014

Uchwała nr 532/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Andrzejowi Jaroszowi z dniem 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013 roku

Uchwała nr 533/2012 w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu kolokwium habilitacyjnego dr Elżbiety Kal na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 roku

Uchwała nr 534/2012 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28 marca 2012 roku


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 maja 2012 r.:


Uchwała nr 535/2012 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Eleonorze Sapii-Drewniak prof. UO

Uchwała nr 536/2012 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacujnego dr Andrzejowi Wiśniewskiemu

Uchwała nr 537/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Amelii Golemie

Uchwała nr 538/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Magdalenie Zamorskiej

Uchwała nr 539/2012 w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej oraz powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Anny Mrozowickiej

Uchwała nr 540/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Jerzego Cychańskiego

Uchwała nr 541/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Bursiewicz

Uchwała nr 542/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Ryszardowi Szopie

Uchwała nr 543/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dariuszowi Wędzinie

Uchwała nr 544/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Wali

Uchwała nr 545/2012 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Dubaniewicz

Uchwała nr 546/2012 w sprawie zatrudnienia dr Anny Paluszak na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na sześć lat w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 547/2012 w sprawie zatrudnienia dr Piotra Strykowca na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na sześć lat w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 548/2012 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Pankiewicz na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na sześć lat w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 549/2012 w sprawie zatrudnienia dr Barbary Jezierskiej-Jacobson na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku do 30 września 2018 roku w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 550/2012 w sprawie zatrudnienia dr Andrzeja Wiśniewskiego na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na trzy lata w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 551/2012 w sprawie zatrudnienia dr Tomasza Płonki na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na trzy lata w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 552/2012 w sprawie powiedzenia dr hab. Stanisławowi Rosikowi funkcji kierownika Pracowni badań nad wczesnymi dziejami Europy Środkowej w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 553/2012 w sprawie powiedzenia dr hab. Marii Straś-Romanowskiej prof. UWr funkcji kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii na kadencję 2016

Uchwała nr 554/2012 w sprawie powierzenia dr hab. Danucie Boreckiej-Biernat prof. Uwr funkcji Redaktora Serii Wydawniczej Prace Psychologiczne

Uchwała nr 555/2012 w sprawie powierzenia dr hab. Alicji Kuczyńskiej prof. UWr funkcji przedowdniczącej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016 w instytucie Psychologii

Uchwała nr 556/2012 w sprawie przedstawienia listu otwartego do JM Rektora prof. dr hab. Marka Bojarskiego w sprawie obsługi administracyjnej prowadzonej na Uniwersytecie Wrocławskim działalności badawczej

Uchwała nr 557/2012 w sprawie powołania Pracowni Edytorstwa Źródeł Historycznych w Instytucie Historycznym z dniem 1 lipca 2012 roku

Uchwała nr 558/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na studia doktoranckie na rok akademicki 2013

Uchwała nr 559/2012 w sprawie zgody na dokonanie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich w ramach projektu "The Ekstern Mediterranean from the 4th c. BC until antiquity dla następujących osób

Uchwała nr 560/2012 w sprawie stałych zmian w planach studiów pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 561/2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uchwała nr 562/2012 w sprawie likwidacji stacjonarnych i niestacjonarnych 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku etnologia oraz historia sztuki

Uchwała nr 563/2012 w sprawie upoważnienia następujących pracowników do prowadzenia seminarium

Uchwała nr 564/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr hab. Waldemarowi Okoniowi z dniem 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013 roku

Uchwała nr 565/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Alicji Keplinger z dniem 1.09.2012 roku do dnia 31.08.2013 roku

Uchwała nr 566/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Kowalczyk z dniem 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013 roku

Uchwała nr 567/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Dagmarze Adamskiej z dniem 1.06.2012 roku do dnia 31.05.2013

Uchwała nr 568/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Adamowi Paluchowskiegmu z dniem 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013

Uchwała nr 569/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Andrzejowi Jaroszowi z dniem 1.06.2012 roku do dnia 31.05.2013

Uchwała nr 570/2012 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18 kwietnia 2012 roku


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 czerwca 2012 r.:


Uchwała nr 571/2012 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Andrzejowi Wiśniewskiemu oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego

Uchwała nr 572/2012 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Beacie Cytowskiej w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina pedagogika

Uchwała nr 573/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Lisowskiej w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina pedagogika

Uchwała nr 574/2012 w sprawie nadania mgr Agnieszce Wlazło stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii

Uchwała nr 575/2012 w sprawie nadania mgr Justynie Pularskiej stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Uchwała nr 576/2012 w sprawie nadania mgr Justynie Teodorczyk stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa

Uchwała nr 577/2012 w sprawie powołania recenzentów i komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Anny Nadolskiej

Uchwała nr 578/2012 w sprawie korekty tytułu pracy doktorskiej, powołania recenzentów i komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Kamili Madej-Bień

Uchwała nr 579/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Przemysława Zdybka

Uchwała nr 580/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Magdaleny Ślazyk-Sobol

Uchwała nr 581/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Danucie Marii Chałat

Uchwała nr 582/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dorit Klebe

Uchwała nr 583/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Odpureva Gankhuyaga

Uchwała nr 584/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorzowi Joachimiakowi

Uchwała nr 585/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Annie Trzeciak

Uchwała nr 586/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Maciejowi Ehlertowi

Uchwała nr 587/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Michałowi Golombkowi

Uchwała nr 588/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiecie Uchmanowicz

Uchwała nr 589/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Dagmarze Szczecińskiej

Uchwała nr 590/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Annie Rumińskiej

Uchwała nr 591/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Agacie Ciastoń

Uchwała nr 592/2012 w sprawie mianowania prof. dr hab. Marka Winiarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego z dniem 1 października 2012 roku w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 593/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny Lasak na stanowisku profesora nadzywczajnego, na podstawie umowy o pracę, z dniem 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2020 roku w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 594/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Subel na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na podstawie umowy o pracę, z dniem 1 października 2012 roku na jeden rok na pierwszym etacie w Katedrze Muzykologii

Uchwała nr 595/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Władysława Paluchowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na podstawie umowy o pracę, z dniem 1 października 2012 roku na jeden rok na drugim etacie w instytucie Psychologii

Uchwała nr 596/2012 w sprawie zatrudnienia dr Wojciecha Odoja na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na pięć lat w Katedrze Muzykologii

Uchwała nr 597/2012 w sprawie zatrudnienia dr Marzanny Popławskiej na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na jeden rok w Katedrze Muzykologii

Uchwała nr 598/2012 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Bartos na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na jeden rok w Katedrze Muzykologii

Uchwała nr 599/2012 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Gandeckiej na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na dwa lata w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 600/2012 w sprawie zatrudnienia dr Anny Jurek na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę z dniem 1 października 2012 roku na dwa lata w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 601/2012 w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Zakładów oraz Kierowników Studiów Podyplomowych w Instytucie Psychologii na kadencję 2016 następującym osobom

Uchwała nr 602/2012 w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Zakładów oraz Pracowni w Instytucie Pedagogiki na kadencję 2016 następującym osobom

Uchwała nr 603/2012 w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Zakładów w Instytucie Historii Sztuki na kadencję 2016 następującym osobom

Uchwała nr 604/2012 w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Zakładów oraz Pracowni w Instytucie Historycznym na kadencję 2016 następującym osobom

Uchwała nr 605/2012 w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Zakładów oraz Pracowni w Instytucie Archeologii na kadencję 2016 następującym osobom

Uchwała nr 606/2012 w sprawie powierzenia funkcji Kierowników Zakładów w Instytucie Kulturoznawstwa na kadencję 2016 następującym osobom

Uchwała nr 607/2012 w sprawie nadania sali nr 23 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w budynku przy ul. Dawida 1 - imienia profesora Zbigniewa Skornego

Uchwała nr 608/2012 w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie w osobach

Uchwała nr 609/2012 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów doktoranckich obowiązujących od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 610/2012 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów oraz na dokonanie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich w ramach projektu "The Ekstern Mediterrancan from the 4th c. BC until late antiquity

Uchwała nr 611/2012 w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki jednostki badawczej o nazwie Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia

Uchwała nr 612/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 613/2012 w sprawie zmiany nazwy kierunku etnologia na etnologia i antropologia kulturowa co podyktowane jest koniecznością uwzględnienia współczesnych kierunków w nauce światowej i polskiej pociągających ze sobą wprowadzanie nowego nazewnictwa w ramach dyscypliny. Nowa nazwa kierunku będzie obowiązywać od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 614/2012 w sprawie wprowadzenia nowego programu nauczania

Uchwała nr 615/2012 w sprawie nowego programu studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo obowiązującego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 616/2012 w sprawie zmiany nazwy i programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Dziedzictwem Kultury Materialnej

Uchwała nr 617/2012 w sprawie idzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Wyrzykowskiej z dniem 1.10.2012 roku do dnia 30.09.2013 roku

Uchwała nr 618/2012 w sprawie zatrudnienia dr Tomasza Jacka Chmielewskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii z dniem 1 sierpnia 2012 roku na okres 36 miesięcy


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 września 2012 r.:


Uchwała nr 619/2012 w sprawie przyznania Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 620/2012 w sprawie nadania dr hab. Zdzisławowi Wołkowi tytułu naukowego profesora nauk społecznych

Uchwała nr 621/2012 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Beacie Cytowskiej oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego

Uchwała nr 622/2012 w sprawie nadania mgr Annie Omelanowskiej-Kuglarz stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Uchwała nr 623/2012 w sprawie nadania mgr Ewie Leszczyńskiej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce

Uchwała nr 624/2012 w sprawie nadania mgr Marii Nitce stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce

Uchwała nr 625/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Magdaleny Oleniacz-Wnuk

Uchwała nr 626/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Karoliny Tomczak

Uchwała nr 627/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Joanny Filipczyk-Topolnickiej

Uchwała nr 628/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Ewy Sikory

Uchwała nr 629/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Magdaleny Kapały

Uchwała nr 630/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Iwonie Krzewskiej

Uchwała nr 631/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorzowi Pajestce

Uchwała nr 632/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Karolinie Rajnie

Uchwała nr 633/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Katrzynie Szczęsnej

Uchwała nr 634/2012 w sprawie zatwierdzenia składu komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 635/2012 w sprawie wyznaczenia następujących egzaminatorów wchodzących w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z języków w kadencji 2012-2016

Uchwała nr 636/2012 w sprawie wyborów kandydatów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Uchwała nr 637/2012 w sprawie wyboru 2 kandydatów do komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Uchwała nr 638/2012 w sprawie powołania dr hab. Wojciecha Mrozowicza z Instytutu Historycznego na przedstawiciela Wydziału do Rady Bibliotecznej na kadencję 2016

Uchwała nr 639/2012 w sprawie powołania dr hab. Wiktora Żłobickiego z Instytutu Pedagogiki na przedstawiciela Wydziału do Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej na kadencję 2016

Uchwała nr 640/2012 w sprawie mianowania na czas nieokreślony prof. dr hab. Jerzego Piekalskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 641/2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Kulak na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Historycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2013

Uchwała nr 642/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Petera Skalnika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrzej Etnologii i Antropologii Kulturowej z dniem 1 października 2012 roku na dwa lata

Uchwała nr 643/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Leszka Ziątkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historycznym na czas nieokreślony

Uchwała nr 644/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Rafała Eysmontta na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii Sztuki na czas nieokreślony

Uchwała nr 645/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mateusza Żmudzińskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii na czas nieokreślony z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 646/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Roberta Klementowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na sześć lat z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 647/2012 w sprawie zatrudnienia dr Stanisława Jujeczki na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym na czas nieokreślony z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 648/2012 w sprawie zatrudnienia dr Tomasza Dywana na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym na trzy lata z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 649/2012 w sprawie zatrudnienia dr Jarosława Szymańskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym na czas nieokreślony z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 650/2012 w sprawie zatrudnienia dr Krzystofa Siwka na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym na trzy lata z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 651/2012 w sprawie zatrudnienia dr Sylwii Świsłockiej-Karwot na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki na trzy lata z dniem 1 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 652/2012 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Majbrody na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na trzy lata z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 653/2012 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Pilarskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki na dwa lata z dniem 1 października 2012 roku

Uchwała nr 654/2012 w sprawie powierzenia funkcji kierownika Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych prof. dr hab. Władysławowi Paluchowskiemu w Instytucie Psychologii w terminie od 1.10.2012 roku do 30.06.2013 roku

Uchwała nr 655/2012 w sprawie powierzenia funkcji po. kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania dr Agnieszce Fornalczyk w Instytucie Psychologii w terminie od 1.10.2012 roku do 31.08.2013

Uchwała nr 656/2012 w sprawie powierzenia dr Agnieszce Seidel-Grzesińskiej funkcji kierownik Pracowni Dokumentacji Zabytków Sztuki w Instytucie Historii Sztuki na kadencję 2016

Uchwała nr 657/2012 w sprawie powierzenia dr Arkadiuszowi Wojtyle funkcji kierownika Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce w Instytucie Historii Sztuki w okresie od 1.10.2012 roku do 31.05.2013 roku

Uchwała nr 658/2012 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Katedry Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem 1.10.2012 roku

Uchwała nr 659/2012 w sprawie zatwierdzenia nowego planu studiów na muzykologii, który będzie oboziązywał od 1 października 2012 roku na I i II roku studiów licencjackich oraz na I i II roku studiów magisterskich. Zmiany w planie studiów mają na celu dostosowanie programu do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji

Uchwała nr 660/2012 w sprawie zasad pobierania - w ratach od semestru zimowego 2013 opłat związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz niestacjonarnych doktoranckich

Uchwała nr 661/2012 w sprawie zatwierdzenia składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Uchwała nr 662/2012 w sprawie powołania dr hab. Przemysława Wiszewskiego prof. UWr do Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwała nr 663/2012 w sprawie upoważnienia doc. dr Aliny Czapigi - prodziekana ds. studiów stacjonarnych i spraw socjalnych do przygotowania wniosków o stypendium ministra na rok 2013

Uchwała nr 664/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów i starszych wykładowców(doktorantów) do prowadzenia wykładów w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2013

Uchwała nr 665/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Historii Sztuki w roku akademickim 2013

Uchwała nr 666/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii w roku akademickim 2013

Uchwała nr 667/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminatiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2013

Uchwała nr 668/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2013

Uchwała nr 669/2012 w sprawie zgody na zmianę przedmiotów wpisanych w plan indywidualnych studiów mgr Dominika Grzesika

Uchwała nr 670/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych od roku akademickiego 2013

Uchwała nr 671/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2013

Uchwała nr 672/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki w roku akademickim 2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Uchwała nr 673/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii w roku akademickim 2013

Uchwała nr 674/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2013

Uchwała nr 675/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2013

Uchwała nr 676/2012 w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr Marcinowi Wisłockiemu z dniem 1.10.2012 do 30.09.2013 roku

Uchwała nr 677/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Markowi Górnemu prof. UWr w roku akademickim 2013

Uchwała nr 678/2012 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Janowi Kęsikowi prof. UWr w roku akademickim 2013


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 17 października 2012 r.:


Uchwała nr 679/2012 w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Eleonorze Sapii-Drewniak prof. UO

Uchwała nr 680/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Anny Dubaniewicz

Uchwała nr 681/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Barbarze Urbanowicz

Uchwała nr 682/2012 w sprawie zatwierdzenia składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 683/2012 w sprawie zatwierdzenia składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 684/2012 w sprawie zatwierdzenia składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 685/2012 w sprawie zatwierdzenia składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 686/2012 w sprawie wyboru przedstawicieli Wydziału do komisji senackich na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 687/2012 w sprawie wyboru redaktorów seii wydawniczych wydawanych przez wydział na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 688/2012 w sprawie wyboru prof. dr hab. Rościsława żerelika do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Uchwała nr 689/2012 w sprawie powierzenia dr Joannie Miklaszewskiej funkcji kierownik Katedry Muzykologii ds. dydaktycznych oraz powołania kierowników zakładów na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 690/2012 w sprawie powołania kierowników studiów podyplomowych

Uchwała nr 691/2012 w sprawie powierzenia następującym osobom funkcji kierownika studiów podyplomowych na kadencję 2012-2016 w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 692/2012 w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów "Dziedzictwo Kultury Materialnej - ochrona, promocja, gosporadowanie" (studia licencjackie) od roku akademickiego 2013/2014 w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 693/2012 w sprawie otworzenia nowej specjalności na studiach magisterskich na kierunku archeologia pod nazwą "Archeologia Prowincji Rzymskich" od roku akademickiego 2013/2014

Uchwała nr 694/2012 w sprawie przyznania stypeniów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013 następującym doktorantom

Uchwała nr 695/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów w Katedrze Muzykologii w roku akademickim 2013

Uchwała nr 696/2012 w sprawie upoważnienia adiunktó, docenta i starszych wykładowców do recenzowania prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki w roku akademickim 2013

Uchwała nr 697/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów i starszych wykładowców do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 2013

Uchwała nr 698/2012 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac magisterskich i prowadzenia wykładów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku akademickim 2013

Uchwała nr 699/2012 w sprawie przyznania dr Piotrowi Srokowskiemu Nagrody "Iuvenes Wratislaviae" za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne

Uchwała nr 700/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013 następujących osób

Uchwała nr 701/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki w roku akademickim 2013 następujących osób

Uchwała nr 702/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki w roku akademickim 2013 mgr Anny Jezierskiej w celu prowadzenia zajęć dla studentek i studentów studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim w ramach programu LLP ERASMUS

Uchwała nr 703/2012 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku akademickim 2013


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 14 listopada 2012 r.:


Uchwała nr 704/2012 w sprawie nadania mgr Katarzynie Ibragimow stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii z wyróżnieniem

Uchwała nr 705/2012 w sprawie nadania mgr Magdalenie Ślazyk-Sobol stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii

Uchwała nr 706/2012 w sprawie nadania mgr Przemysławowi Zdybkowi stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii

Uchwała nr 707/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Włodek

Uchwała nr 708/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgd Monice Stanisławskiej

Uchwała nr 709/2012 w sprawie wyboru przedstawicieli Wydziału do Komisji na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 710/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadety Szczupał na stanowisku adiunkta na drugim całym etacie na dwa lata z dniem 1.12.2012 roku w Pracowni Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych Instytutu Pedagogiki

Uchwała nr 711/2012 w sprawie zatrudnienia dr Moniki Humeniuk-Walczak na stanowisku adiunkta z dniem 1.12.2012 do 30.09.2013 roku w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki

Uchwała nr 712/2012 w sprawie zatrudnienia dr Iwony Paszendy na stanowisku adiunkta z dniem 1.12.2012 roku na dwa lata w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki

Uchwała nr 713/2012 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Ślazyk-Sobol na stanowisku adiunkta z dniem 1.12.2012 na dwa lata w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii

Uchwała nr 714/2012 w sprawie zatrudnienia dr Jakuba Węglorza na stanowisku adiunkta z dniem 1.12.2012 roku na trzy lata w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 715/2012 w sprawie ustalenia liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 12 grudnia 2012 r.:


Uchwała nr 716/2012 w sprawie niedopuszczenia dr Pawła Szczepaniaka do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 717/2012 w sprawie powołania komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Dariusza Maliszewskiego

Uchwała nr 718/2012 w sprawie nadania mgr Annie Mrozowickiej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa

Uchwała nr 719/2012 w sprawie nadania mgr Jerzemu Cychańskiemu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa

Uchwała nr 720/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Macieja Kulisza oraz dokonania korekty w tytule pracy doktorskiej

Uchwała nr 721/2012 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Magdaleny Panacewicz-Puchalskiej

Uchwała nr 722/2012 w sprawie powołania rcenzentów pracy doktorskiej mgr Anny Czarnej oraz komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego

Uchwała nr 723/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Tomaszowi Kołomańskiemu

Uchwała nr 724/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Miłoszowi Gerlichowi

Uchwała nr 725/2012 w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przewodów doktorskich o dr hab. Barbarę Mróz w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 726/2012 w sprawie wyboru prof. dr hab. Mateusza Golińskiego z Instytutu Historycznego do Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen

Uchwała nr 727/2012 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Kubali na stanowisku adiunkta z dniem 1.01.2013 do dnia 30.09.2015 roku w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki

Uchwała nr 728/2012 w sprawie powierzenia prof. dr hab. Bogdanowi Rokowi funkcji Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych na kadencję 2016 z dniem 1 września 2012 roku

Uchwała nr 729/2012 w sprawie powierzenia dr hab. Krzystofowi Jaworskiemu prof. UWr funkcji Kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze na kadencje 2016 z dniem 1 września 2012 roku

Uchwała nr 730/2012 w sprawie powołania dr Pawła Klinta na kierownika Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2013

Uchwała nr 731/2012 w sprawie powołania dr. Mirona Urbaniaka na kierownika Zakładu Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2013

Uchwała nr 732/2012 w sprawie doktorantów Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych, którym zatwierdzono indywidualne programy nauczania

Uchwała nr 733/2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencje 2016

Uchwała nr 734/2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernardety Szczupał prof. ASP w Warszawie na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 2013© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej