Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Wybory 2016
2016-05-25

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza nauczycieli akademickich Członków Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na zebranie wyborcze zwołane w celu wyboru przedstawicieli WNHiP do Komisji Etyki i Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

Zebranie odbędzie się 1 czerwca 2016 roku o godzinie 15.00 w sali nr 201 Instytutu Archeologii UWr przy ul. Szewskiej 48

 Wybory 2016
2016-05-25

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza Członków Wydziałowego Kolegium Elektorskiego (Członków Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych) na zebranie wyborcze zwołane w celu wyboru prodziekanów WNHiP

Zebranie odbędzie się 1 czerwca 2016 roku o godzinie 14.30 (po zakończeniu obrad Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych) w sali nr 201 Instytutu Archeologii UWr przy ul. Szewskiej 48

 Zmiana terminu posiedzenia majowej Rady Wydziału
2016-05-19

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25.05.2016r. na 01.06.2016r.Wyniki konkursu dla młodych naukowców 2016
2016-05-12

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw konkursu wewnętrznego na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ogłasza wyniki konkursu 2016 r.

Zwycięzcom gratulujemy!

UWAGA! NOWY WZÓR KOSZTORYSU!Zmiana terminu Dnia Rektorskiego z okazji Juwenaliów
2016-05-09


Wyniki konkursu wewnętrznego dla pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia
2016-04-28

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza wyniki III konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wyniki konkursu wewnętrznego z dn. 29.04.2016 r.Kandydaci na prodziekanów WNHiP
2016-04-26

Dziekan-elekt Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych przedstawił kandydatów na prodziekanów Wydziału w kadencji 2016-2020. Dotychczasowy podział kompetencji został nieco zmodyfikowany.

Prodziekana ds. studiów stacjonarnych zastąpi prodziekan ds. studenckich i relacji z otoczeniem. Kandydatem na to stanowisko jest pan dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr..

Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i spraw socjalnych zastąpi prodziekan ds. dydaktycznych i socjalnych. Kandydatką na to stanowisko jest pani dr doc. Alina Czapiga

Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą zastąpi prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą. Kandydatką na to stanowisko jest pani dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.


Doc. Alina Czapiga: Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych WNHP. Kierownik modułu edukacyjnego Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży - dla studentów V roku psychologii. Prowadzi wykłady z psychologii klinicznej dziecka oraz psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. W ramach działającej przy Instytucie Psychologii UWr. Pracowni Konsultacji i Pomocy Psychologicznej pracuje z rodzicami/opiekunami dzieci z trudnościami i zaburzeniami w rozwoju psychicznym.
Problematyka badawcza: Zaburzenia i choroby psychiczne u dzieci i młodzieży – model badania psychologicznego i opis procedury diagnostycznej. Problemy w diagnozie psychologicznej wynikające z nieukształtowania objawów zaburzeń psychicznych u dzieci.
Publikacje:
Czapiga A. (2013). Rozwój psychoruchowy małego dziecka: uwarunkowania, mechanizmy i dynamika zmian. W: J. Kruk-Lasocka, J. Krajewski (red.) Psychomotoryka 2. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
Czapiga B., Kozba-Gosztyla M., Czapiga A., Jarmundowicz W., Rosinczuk-Tonderys J., Krautwald-Kowalska M. Recovery and Quality of Life in Patients with Ruptured Cerebral Aneurysms. Rehabilitation Nursing 2014 Sep-Oct;39(5):250-9.


Dr hab. Witold Jakubowski pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), "Impuls", Kraków 1997, Edukacja i kultura popularna, "Impuls", Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2006 (wznowienie 2011). Pod jego redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe Media – Kultura popularna – Edukacja, "Impuls", Kraków 2005, "Dzisiejsze czasy" – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, "Impuls", Kraków 2006, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), „Impuls”, Kraków 2008 (wznowienie 2010) oraz Kultura jako przestrzeń edukacyjna – współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, Kraków 2012. Jest również współredaktorem książki Edukacyjne konteksty kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz), Kultura popularna - Tożsamość - Edukacja, „Impuls”, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz) oraz Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, „Impuls”, Kraków 2011 (z Sylwią Jaskulską).


Joanna Wojdon – dr hab. nauk historycznych w zakresie historii najnowszej oraz dydaktyki historii, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo zajmuje się szczególnie historią Polonii amerykańskiej, propagandą polityczną w edukacji, nowymi technologiami oraz grami w nauczaniu historii. Ma na swoim koncie publikacje książkowe w języku polskim i angielskim, artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziały w prestiżowych tomach zbiorowych. W swoich badaniach korzystała ze stypendiów Fundacji Kościuszkowskiej oraz programu Fulbrighta. Prowadziła badania oraz gościnne zajęcia na uniwersytetach w Chicago, New Britain, Jerozolimie, Leuven, Cambridge i innych. Jest członkiem prezydium Komitetu Badań nad Migracjami PAN, członkiem Komisji do Badania Diaspory Polskiej PAU, zarządu International Society for History Didactics, Rady Programowej Ośrodka Pamięć i Przyszłość, rad redakcyjnych wydawanych w Chicago „Polish American Studies” oraz czasopism dydaktycznych z Australii i RPA. Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych pełni funkcję koordynatora programu Erasmus+. Jest też pomysłodawczynią kierunku studiów magisterskich z zakresu public history (historii w przestrzeni publicznej), który w 2016 r. otrzymał certyfikat „Studiów z przyszłością”.Ankiety ewaluacyjne
2016-04-26

Uprzejmie informujemy, że 26 kwietnia o godz. 12.00 w systemie USOS zostały otwarte ankiety ewaluacyjne zajęć prowadzonych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Dostęp do nich będzie możliwy z poziomu kont studenckich i będzie trwał do 14 czerwca.

Tradycyjnie przypominamy, że oceny i opinie naszych Studentów są dla nas niezbędną pomocą w doskonaleniu systemu kształcenia. Bez nich nie jesteśmy w stanie wprowadzać precyzyjnych, zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami Studentów zmian.

Serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiet!
Wybory przedstawicieli do Senatu UWr
2016-04-21

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta zaprasza samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (profesorów i doktorów habilitowanych) na zebranie wyborcze zwołane w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UWr

Zebranie odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.30 w sali nr 201 Instytutu Archeologii UWr przy ul. Szewskiej 48

(W przypadku gdy w pierwszym terminie wyborczym nie zostanie dokonany wybór Przedstawicieli,WKW ustala drugi termin zebrania wyborczego na dzień 1 czerwca 2016r., na godz. 14.30 w sali 201 Instytutu Archeologii UWr, przy ul. Szewskiej 48)Wybory 2016
2016-04-21

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza członków Wydziałowego Kolegium Elektorskiego (członków Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych) na zebranie wyborcze zwołane w celu wyboru prodziekanów WNHiP

Zebranie odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00 (po zakończeniu obrad Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych) w sali nr 201 Instytutu Archeologii UWr. przy ul. Szewskiej 48

(W przypadku gdy w pierwszym terminie wyborczym nie zostanie dokonany wybór Prodziekanów,WKW ustala drugi termin zebrania wyborczego na dzień 1 czerwca 2016r., na godz. 14.00 w sali 201 Instytutu Archeologii UWr, przy ul. Szewskiej 48)Uchwała nr 31/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej
2016-04-15

UCHWAŁA NR 31/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020.

Na podstawie S 5 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do uchwały Nr 32/2012 Senatu IJWr z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją wyborczą Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2016 r. wyborów Dziekana Wydziału Nauk Historycznych I Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020.

2. Dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2016-2020 został prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.Granty 2016 dla młodych naukowców i doktorantów
2016-04-08

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza Konkurs Wewnętrzny na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016 r.

Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie:

  • do 22.04.2016 r. do godz. 14.00, sekretariaty jednostek wydziałowych 
  • wnioski niekompletne, błędnie wypełnione, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w dzieleniu dotacji na 2016 r.

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, najpóźniej  do dnia 13 maja 2016 r.Granty 2016 dla pracowników WNHiP
2016-04-01

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza III konkurs wewnętrzny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35 roku życia.

Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie :  

•       do 14.04.2016 r. do godz. 14.00, sekretariaty jednostek wydziałowych, macierzystych dla kierowników projektów;

•       wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału   www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, nie później niż 01.05.2016 r.Szkolenie BHP
2016-03-18

Uprzejmie informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów pierwszego roku (1 i 2 stopnia oraz doktoranckich), którzy nie brali udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie 15.10.15r.-31.1.2016r. oraz rozpoczynających naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY).Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
2016-02-11

A zatem JEST! Ogłoszono wyniki kolejnych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Mimo tradycyjnego zdominowania przez UW i UJ, obecnie ze znaczącym udziałem uczelni toruńskiej, z dumą ogłaszamy, że Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych zdobył 3 z 4 grantów przyznanych naszemu Uniwersytetowi.

Dr Ewa Anna Lisowska z Instytutu Archeologii na projekt Rozwój gospodarki na obszarach górskich we wczesnym średniowieczu w Sudetach na tle środkowoeuropejskim uzyskała 731 624 zł.


Prof. Mirosław Kocur z Instytutu Kulturoznawstwa na tłumaczenie i wydanie książki WE WŁADZY TEATRU: AKTORZY I WIDZOWIE W ANTYCZNYM RZYMIE - 43 200 zł

Dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz, absolwentka studiów doktoranckich na tłumaczenie książki pt. - Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności - 37 411 zł

Ponadto związana z Wydziałem redakcja "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka na wydanie edycji elektronicznej pięciu numerów anglojęzycznych otrzymała 299 676 zł.

GRATULACJE!!!!!!!

Więcej

 UWAGA
2015-11-23


Szanowni Państwo,
na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl

Odzyskiwanie hasła do systemu wymaga posiadanie aktulanego prywatnego adresu e-mail w systemie. Prywatny adres e-mail można wprowadzić samodzielnie w systemie USOSweb MÓJ USOSWEB -> moja strona publiczna lub w dziekanacie.

Informacje odnośnie pierwszego logowaniaDyżury w soboty
2015-11-13

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

14.11.2015, 28.11.2015, 05.12.2015, 19.12.2015, 09.01.2016, 23.01.2016, 13.02.2016, 27.02.2016, 05.03.2016, 19.03.2016, 02.04.2016, 16.04.2016, 07.05.2016, 21.05.2016, 11.06.2016, 18.06.2016, 25.06.2016, 02.07.2016.Wyniki konkursów NCN
2015-05-11

NCN ogłosił wyniki 8. edycji konkursów grantowych. Pracownicy Wydziału uzyskali 3 granty na łączną kwotę ponad 1.400.000 zł. Zwycięzcami są prof. Borys Paszkiewicz (Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII - początek XV wieku), dr hab. Miron Urbaniak (Miejska infrastruktura techniczna Lwowa 1870-1918) oraz dr Michał Mokrzan (Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu). Gratulujemy!© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej