Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Szkolenie BHP
2017-08-10

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/18. Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2017/18 zgodnie   z zarządzeniem nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.
 2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
 3. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
 4. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

 

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

 

 • Termin 1 - od 15 października 2017 r. do 30 styczeń 2018 r.,
 • Termin 2 - od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. – nabór międzysemestralny.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów będą wprowadzone do systemu USOS jako jeden przedmiot uczelniany, do którego zostanie przygotowany jeden wspólny protokół zaliczeniowy dla wszystkich studentów zobligowanych do zaliczenia tego przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.

Jednostką w pełni odpowiedzialną za wprowadzenie przedmiotu do systemu USOS oraz jego obsługę tzn.:

 

 • edycje w kolejnych cyklach dydaktycznych,
 • zapisanie studentów na przedmiot,
 • uruchamianie protokołu zaliczeniowego,
 • wpisanie zaliczeń studentom do protokołu,

 

będzie Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W tej jednostce będzie również przechowywana papierowa wersja protokołu zaliczeniowego z danego cyklu dydaktycznego przez okres 5 lat. Na podstawie danych w systemie USOS dziekanaty rozliczą studentów i doktorantów z przedmiotu „szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” w cyklu jego wymagalności. Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane pomiędzy dziekanatami wydziałów a Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej bez konieczności dostarczania protokołów papierowych na poszczególne wydziały.

Na stronie internetowej wydziałów, instytutów oraz w dziekanatach wywiesić należy informację o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich). Treść informacji prześlę w późniejszym terminie drogą elektroniczną.

6. Zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 13 do zarządzenia Nr 40/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150,00 zł. (Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej). Za naliczenie należności za powtarzanie zajęć oraz jej windykację zgodnie z procedurą opisaną w Zarządzeniu nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim odpowiedzialny jest Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.    

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.Przerwa w działaniu systemu USOSWeb oraz APD
2017-08-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.08.2017 r. od godz. 18:00 do dnia 29.08.2017 r. do godz. 15:00. nie będzie można korzystać z systemu USOSweb oraz aplikacji APD ze względu na zaplanowane w tym czasie prace związane z  przejściem na kolejną wersję Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

 

 
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych WNHiP
2017-07-11
Coaching edukacyjny dla najlepszych studentów rozpoczynających studia
2017-06-12


Wyniki konkursu wewnętrznego dla młodych naukowców i doktorantów 2017r.
2017-06-09
Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Komisji Konkursowej ogłasza wyniki konkursu wewnętrznego na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia!Wyniki IV edycji konkursu wewnętrznego dla pracowników Wydziału
2017-05-25

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza wyniki IV konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.KONKURS WEWNETRZNY 2017 DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
2017-05-19


Konkurs Wewnętrzny 2017 dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckichDziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza Konkurs Wewnętrzny na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 r.


Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie:

 • do 29 maja 2017 r. do godz. 15.30, sekretariaty jednostek wydziałowych
 • wnioski niekompletne, błędnie wypełnione, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
 • szczegóły procesu aplikacyjnego i oceny wniosków znajdują się w regulaminie konkursu
 • wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, najpóźniej  do dnia 12 czerwca 2017 r.Regulamin konkursu oraz formularze dokumentów niezbędnych w trakcie procesu aplikacyjnego:Dyżury we wtorki w roku 2017
2017-03-20

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że będzie czynny w godzinach 11.00-17.00 w dniach :

Marzec

28.03.2017

Kwiecień

11.04.2017

25.04.2017 

Maj

09.05.2017 

23.05.2017 

Czerwiec

06.06.2017

13.06.2017

20.06.2017 

27.06.2017

Wrzesień

12.09.2017

26.09.2017
Powołanie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
2017-02-03


Dyżury w soboty w roku 2017
2016-12-19

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

styczeń - 14.01.2017 i 28.01.2017

luty -11.02.2017 i 25.02.2017

marzec -18.03.2017

kwiecień - 01.04.2017 i 22.04.2017

maj -13.05.2017 i 27.05.2017

czerwiec- 10.06.2017 i 24.06.2017

wrzesień - 30.09.2017

 Projekt "Uniwersytet Kompetencji II" realizowany przez Biuro Karier
2016-10-10

Wsparcie dla studentów w wejściu na rynek pracy oraz w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu.

 

Jak z sukcesem wejść na rynek pracy? Jak zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

Mamy dla Ciebie propozycję jak zrobić to najlepiej! Na indywidualnych konsultacjach z doradcą kariery możesz:

 

 • określić swoje kompetencje oraz słabe i mocne strony,
 • zbadać preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne,
 • omówić zasady rozmowy kwalifikacyjnej,
 • odbyć symulację rozmowy kwalifikacyjnej,
 • umówić się na sesję coachingową,
 • określić ścieżkę edukacyjno-zawodową,
 • omówić swoje plany związane z założeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu z doradcą:

https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/artykul/doradca-kariery/
Wzory podań
2016-09-20


Mobilna wersja przewodnika dla studentów I roku
2016-09-18

Zapraszamy do mobilnej wersji przewodnika dla studentów I roku

więcej© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej