Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Obwieszczenie WKW
2016-06-13

Obwieszczenie nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 11 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów na stanowisko Prodziekana WNHP ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą na kadencję 2016-2020

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej  Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie trybu postępowania wyborczego dla wyboru prodziekana WNHP oraz paragrafem 4 Załącznika Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz paragrafem 6 Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w UWr na kadencję 2016-2020  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2016 r., ogłasza się w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2016 r., w godz. 11.00 – 13.00, głosowanie systemem urn dla wyboru Prodziekana WNHP ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą na kadencję 2016-2020.

Kandydatką na stanowisko Prodziekana WNHP ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą jest dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

Wydziałowa Komisja Wyborcza powołuje Komisję skrutacyjną w składzie: Ewa Okręglicka-Forysiak (przewodnicząca), Teresa Bednarz i Barbara Krukiewicz.

Pierwsza urna wyborcza będzie ustawiona przed sekretariatem Instytutu Pedagogiki przy ulicy J.W.Dawida 1, druga urna – przed sekretariatem Instytutu Historycznego przy ulicy Szewskiej 49.

W głosowaniu biorą udział Członkowie Wydziałowego Kolegium Elektorów (Członkowie Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych).

Po zakończeniu głosowania urny zostaną odpieczętowane przez Przewodniczącego WKW w dniu 22 czerwca o godzinie 13:30 w sali 201 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 48. Liczenie głosów przeprowadzi Komisja skrutacyjna a Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej ogłosi wyniki głosowania.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Uchwała nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej
2016-06-10

Uchwała nr 3/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie trybu postępowania wyborczego dla wyboru prodziekana WNHiP

Wydziałowa Komisja Wyborcza na zebraniu w dniu 10 czerwca 2016 r. przyjęła zgodnie z § 4 Załącznika Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (Zasady i tryb wyboru organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz innych osób pełniących funkcje z wyboru) oraz § 6 Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w UWr na kadencję 2016-2020 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 stycznia 2016 r., zgodnie z Regulaminem wyborczym do wyborów dziekana (Uchwała Nr 7/2016), który wskazuje w § 7: „W sprawach wyborczych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje odpowiednio Regulamin wyborczy dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim w brzmieniu Załącznika do Uchwały Nr 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2016 r.” następujący tryb postępowania wyborczego:

1. Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2016 r., w godz. 11.00 – 13.00, głosowanie systemem urn dla wyboru Prodziekana ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2016-2020.

2. Pierwsza urna wyborcza zostanie ustawiona przed sekretariatem Instytutu Pedagogiki przy ulicy J. W. Dawida 1, druga urna – przed sekretariatem Instytutu Historycznego przy ulicy Szewskiej 49. Przy urnach będą obecni członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej.

3. Nazwisko i imię kandydata na stanowisko prodziekana oraz skład komisji skrutacyjnej zostaną ogłoszone obwieszczeniem wyborczym zgodnie z obowiązującym trybem postępowania wyborczego, na 7 dni przed wyborami tj. do dnia 13 czerwca 2016 r.

4. Kandydat ubiegający się o wybór na stanowisko prodziekana powinien złożyć na ręce Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej do dnia 20 czerwca 2016 r., do godziny 11.00 dokumenty określone w § 2 ust. 7 i 8 Regulamiu wyborczyego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych, studentów i doktorantów do Senatu i rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020 (tekst jednolity uchwała Nr 18/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej UWr z dnia 2 marca 2016).

5. Urny wyborcze zostaną opieczętowane pieczęcią Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych i podpisami członków Wydziałowej Komisji Wyborczej.

6. Urny zapieczętowuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w obecności przynajmniej dwóch członków Wydziałowej Komisji Wyborczej.

7. Urny odpieczętowuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w obecności przynajmniej jednego członka Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz członków komisji skrutacyjnej. Urny zostaną odpieczętowanie w dniu 22 czerwca o godzinie 13:30 w sali 201 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 48.

8. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie urn wyborczych, list obecności oraz kart do głosowania.

9. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów.Ankiety ewaluacyjne
2016-06-07

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS zostały otwarte ankiety ewaluacyjne zajęć prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Dostęp do nich będzie możliwy z poziomu kont studenckich i będzie trwał do 30 czerwca.

Tradycyjnie przypominamy, że oceny i opinie naszych Studentów są dla nas niezbędną pomocą w doskonaleniu systemu kształcenia. Bez nich nie jesteśmy w stanie wprowadzać precyzyjnych, zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami Studentów zmian.

Serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiet!Wyniki konkursu dla młodych naukowców 2016
2016-05-12

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na wniosek Wydziałowej Komisji do spraw konkursu wewnętrznego na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ogłasza wyniki konkursu 2016 r.

Zwycięzcom gratulujemy!

UWAGA! NOWY WZÓR KOSZTORYSU!Wyniki konkursu wewnętrznego dla pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia
2016-04-28

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza wyniki III konkursu wewnętrznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35. roku życia z dotacji MNiSW przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wyniki konkursu wewnętrznego z dn. 29.04.2016 r.Granty 2016 dla młodych naukowców i doktorantów
2016-04-08

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza Konkurs Wewnętrzny na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016 r.

Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie:

  • do 22.04.2016 r. do godz. 14.00, sekretariaty jednostek wydziałowych 
  • wnioski niekompletne, błędnie wypełnione, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w dzieleniu dotacji na 2016 r.

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, najpóźniej  do dnia 13 maja 2016 r.Granty 2016 dla pracowników WNHiP
2016-04-01

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza III konkurs wewnętrzny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. na dofinansowanie projektów badawczych pracowników Wydziału powyżej 35 roku życia.

Termin i miejsce składania  wniosków o dofinansowanie :  

•       do 14.04.2016 r. do godz. 14.00, sekretariaty jednostek wydziałowych, macierzystych dla kierowników projektów;

•       wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału   www.wnhip.uni.wroc.pl  po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Konkursową, nie później niż 01.05.2016 r.Szkolenie BHP
2016-03-18

Uprzejmie informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów pierwszego roku (1 i 2 stopnia oraz doktoranckich), którzy nie brali udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie 15.10.15r.-31.1.2016r. oraz rozpoczynających naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY).Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
2016-02-11

A zatem JEST! Ogłoszono wyniki kolejnych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Mimo tradycyjnego zdominowania przez UW i UJ, obecnie ze znaczącym udziałem uczelni toruńskiej, z dumą ogłaszamy, że Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych zdobył 3 z 4 grantów przyznanych naszemu Uniwersytetowi.

Dr Ewa Anna Lisowska z Instytutu Archeologii na projekt Rozwój gospodarki na obszarach górskich we wczesnym średniowieczu w Sudetach na tle środkowoeuropejskim uzyskała 731 624 zł.


Prof. Mirosław Kocur z Instytutu Kulturoznawstwa na tłumaczenie i wydanie książki WE WŁADZY TEATRU: AKTORZY I WIDZOWIE W ANTYCZNYM RZYMIE - 43 200 zł

Dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz, absolwentka studiów doktoranckich na tłumaczenie książki pt. - Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności - 37 411 zł

Ponadto związana z Wydziałem redakcja "Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka na wydanie edycji elektronicznej pięciu numerów anglojęzycznych otrzymała 299 676 zł.

GRATULACJE!!!!!!!

Więcej

 UWAGA
2015-11-23


Szanowni Państwo,
na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl

Odzyskiwanie hasła do systemu wymaga posiadanie aktulanego prywatnego adresu e-mail w systemie. Prywatny adres e-mail można wprowadzić samodzielnie w systemie USOSweb MÓJ USOSWEB -> moja strona publiczna lub w dziekanacie.

Informacje odnośnie pierwszego logowaniaDyżury w soboty
2015-11-13

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych będzie czynny w soboty w godzinach od 8.00-12.00 w dniach :

14.11.2015, 28.11.2015, 05.12.2015, 19.12.2015, 09.01.2016, 23.01.2016, 13.02.2016, 27.02.2016, 05.03.2016, 19.03.2016, 02.04.2016, 16.04.2016, 07.05.2016, 21.05.2016, 11.06.2016, 18.06.2016, 25.06.2016.© WNHiP UWr Kanał RSS Biuletyn Informacji Publicznej